Title: Vývoj komutace v elektrických strojích
Other Titles: Development of Commutation in Electrical Machines
Authors: Vaněk, Jiří
Advisor: Vachtlová, Michaela
Vachtlová, Michaela
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8269
Keywords: stejnosměrný stroj;komutátor;polovodičový měnič;střídač;usměrňovač;nepřímý měnič kmitočtu;elektronicky komutovaný stroj;čtyřkvadrantový pulzní měnič;aktuátory
Keywords in different language: DC machine;commutator;semiconductor converter;inverter;rectifier;indirect frequency converter;brushless DC machine;four-quadrant pulse converter;actuators
Abstract: Práce se zabývá problémem komutace v elektrických točivých strojích a polovodičových měničích. Práce je rozdělena na dvě části, které se vzájemně prolínají. V první části, jako zástupce stroje s mechanickou komutací, zde popisuji stejnosměrný stroj. Stejnosměrné motory byly v minulosti velice rozšířeny zejména pro možnosti relativně snadné a plynulé regulace a díky rozvoji elektronických měničů umožňující snadnější změnu napětí použitím polovodičových součástek, se regulace stejnosměrného motoru dále zefektivňuje. V další části se zaměřuji na elektronickou komutaci elektrických zařízení jako jsou usměrňovače, střídače, elektronické měniče a na elektricky komutovaný motor.
Abstract in different language: The work deals with the problem of commutation in electrical rotating machines and semiconductor converters. The work is divided into two parts, which are interconnected. In the first part, as a representative of machines with mechanical commutation, I describe a DC machine. DC motors were previously widespread, especially for the possibility of relatively easy and smooth control and with the development of electronic converters making it easier to change the voltage using semiconductor devices to control a DC motor further improves. The next section focuses on the electronic commutation of electrical equipment such as rectifiers, inverters, electronic inverter and electrically commutated motor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vanek_Jiri.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
053525_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,67 kBAdobe PDFView/Open
053525_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,32 kBAdobe PDFView/Open
053525_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.