Název: Vývoj komutace v elektrických strojích
Další názvy: Development of Commutation in Electrical Machines
Autoři: Vaněk, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vachtlová, Michaela
Vachtlová, Michaela
Oponent: Světlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8269
Klíčová slova: stejnosměrný stroj;komutátor;polovodičový měnič;střídač;usměrňovač;nepřímý měnič kmitočtu;elektronicky komutovaný stroj;čtyřkvadrantový pulzní měnič;aktuátory
Klíčová slova v dalším jazyce: DC machine;commutator;semiconductor converter;inverter;rectifier;indirect frequency converter;brushless DC machine;four-quadrant pulse converter;actuators
Abstrakt: Práce se zabývá problémem komutace v elektrických točivých strojích a polovodičových měničích. Práce je rozdělena na dvě části, které se vzájemně prolínají. V první části, jako zástupce stroje s mechanickou komutací, zde popisuji stejnosměrný stroj. Stejnosměrné motory byly v minulosti velice rozšířeny zejména pro možnosti relativně snadné a plynulé regulace a díky rozvoji elektronických měničů umožňující snadnější změnu napětí použitím polovodičových součástek, se regulace stejnosměrného motoru dále zefektivňuje. V další části se zaměřuji na elektronickou komutaci elektrických zařízení jako jsou usměrňovače, střídače, elektronické měniče a na elektricky komutovaný motor.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the problem of commutation in electrical rotating machines and semiconductor converters. The work is divided into two parts, which are interconnected. In the first part, as a representative of machines with mechanical commutation, I describe a DC machine. DC motors were previously widespread, especially for the possibility of relatively easy and smooth control and with the development of electronic converters making it easier to change the voltage using semiconductor devices to control a DC motor further improves. The next section focuses on the electronic commutation of electrical equipment such as rectifiers, inverters, electronic inverter and electrically commutated motor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vanek_Jiri.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053525_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053525_oponent.pdfPosudek oponenta práce369,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053525_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce124,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.