Název: Elektromechanické doplňky kolejiště
Další názvy: Electromechanical accessories of model railway
Autoři: Hess, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Oponent: Křibský, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8272
Klíčová slova: přestavník;Memwire;servo;výhybka;závory;PWM;dekodér;Arduino;kolej;program
Klíčová slova v dalším jazyce: point machine;Memwire;servo;railroad switch;railroad barrier;PWM;decoder;Arduino;rail (track);program
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje realizaci přestavníků pomocí serva. V první části je shrnuta stávající konstrukce přestavníků na kolejišti KAE. V druhé části je řešeno servo jako nový typ přestavníku, je zmíněno vnitřní složení serva a ovládání pulzně šířkovou modulací (PWM). V další části jsou představeny servodekodéry, zařízení, která řídí modelářská serva. Pro vypracování této práce jsem zvolil mikrokontrolér ATmega328P, který je řešen v kapitole spolu s ostatními servodekodéry. Pomocí ATmega328P řídím přestavníky vlastní výroby, které jsou popsány v následující kapitole. V poslední části práce je teoretický popis programovací DCC koleje a zmíněné způsoby programování DCC centrálou a PC softwary. V závěru práce jsou porovnány výhody a nevýhody různých přestavníků a náročnost jejich konstrukce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the manipulator realization by servo. The first section summarizes the current design of manipulators in railway at KAE. The second section deals with new servo manipulator. The inner construction of servo is mentioned and the Pulse Width Modulation control is presented. The next section presents servodecoders to control the servo. I have used ATmega328P microcontroller for completing this thesis. ATmega328P is described with other servodecoders in the following chapter. The last part of this thesis describes the theory of DCC Programming track and possible programming ways by DCC central switchboard and PC softwares. At the end of this thesis there are compared manipulator advantages and disadvantages of different kinds. And difficulty of construction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Elektromechanicke_doplnky_kolejiste_BP_JHess.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054096_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054096_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054096_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.