Title: Vizuální zobrazení ženy v současném světovém umění
Other Titles: Visual image of woman in contemporary world art
Authors: Podlahová, Klára
Advisor: Slavík, Jan
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8298
Keywords: umění;zobrazení;gender;tělesnost;identita;stereotyp;role;femininita;maskulinita
Keywords in different language: art;display;gender;physicality;identity;stereotype;role;femininity;masculinity
Abstract: Bakalářská práce na téma Vizuální zobrazování ženy v současném světovém umění je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První část začíná nezbytným teoretickým rámcem k pochopení genderové tématiky, dále je rozvedeno téma zabývající se postavením ženského genderu v historii vizuální kultury a nakonec je blíže uvedena typologie zobrazovaného konceptu feminita, která byla získána umělecko-kritickým rozborem. Podstatou empirické části je analýza dat kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn dotazníkovým šetřením u žáků a studentů 2. stupně ZŠ, SŠ a VŠ. Výzkum je dále ilustrován rozborem obrazového materiálu, který vznikl při výtvarných aktivitách. Téma výtvarných aktivit se zabývalo konceptem feminity a maskulinity.
Abstract in different language: The thesis on topic of Visual image of woman in the contemporary world art is divided into the theoretical and empirical part. The first part begins with the necessary theoretical framework for understanding of gender themes, further there is elaborated topic dealing with the status of woman gender in the history of visual culture and finally there is closer brought up typology of displayed concept of femininity which was acquired with an art-critical analysis. The essence of the empirical part is data analysis of qualitative research which was realized with a questionnaire survey among the pupils and students of the 2nd grade of the primary school, secondary school and university. The research is further illustrated by the analysis of visual material which was created during the art activities. The topic of art activities dealt with the concept of femininity and masculinity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podlahova, BP, 2013.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
Podlahova-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Podlahova-Scan-oponent-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Podlahova Klara_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,48 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8298

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.