Název: Vizuální zobrazení ženy v současném světovém umění
Další názvy: Visual image of woman in contemporary world art
Autoři: Podlahová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Slavík, Jan
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8298
Klíčová slova: umění;zobrazení;gender;tělesnost;identita;stereotyp;role;femininita;maskulinita
Klíčová slova v dalším jazyce: art;display;gender;physicality;identity;stereotype;role;femininity;masculinity
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Vizuální zobrazování ženy v současném světovém umění je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První část začíná nezbytným teoretickým rámcem k pochopení genderové tématiky, dále je rozvedeno téma zabývající se postavením ženského genderu v historii vizuální kultury a nakonec je blíže uvedena typologie zobrazovaného konceptu feminita, která byla získána umělecko-kritickým rozborem. Podstatou empirické části je analýza dat kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn dotazníkovým šetřením u žáků a studentů 2. stupně ZŠ, SŠ a VŠ. Výzkum je dále ilustrován rozborem obrazového materiálu, který vznikl při výtvarných aktivitách. Téma výtvarných aktivit se zabývalo konceptem feminity a maskulinity.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis on topic of Visual image of woman in the contemporary world art is divided into the theoretical and empirical part. The first part begins with the necessary theoretical framework for understanding of gender themes, further there is elaborated topic dealing with the status of woman gender in the history of visual culture and finally there is closer brought up typology of displayed concept of femininity which was acquired with an art-critical analysis. The essence of the empirical part is data analysis of qualitative research which was realized with a questionnaire survey among the pupils and students of the 2nd grade of the primary school, secondary school and university. The research is further illustrated by the analysis of visual material which was created during the art activities. The topic of art activities dealt with the concept of femininity and masculinity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podlahova, BP, 2013.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podlahova-Scan-vedouci-Slavik-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podlahova-Scan-oponent-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Podlahova Klara_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.