Title: Účinky rozhodnutí správního orgánu zrušeného v řízení o žalobě proti tomuto rozhodnutí krajským soudem, je-li rozsudek krajského soudu zrušen v řízení o kasační stížnosti
Other Titles: Legal effects of the annulled administrative decision in an action against that decision to administrative court, if the judgment of the administrative court annulled the proceedings on the cassation complaint.
Authors: Marek, Tomáš
Advisor: Šimka, Karel
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8317
Keywords: správní rozhodnutí;správní soud;nejvyšší správní soud;správní žaloba;kasační stížnost;odkladný účinek;správní řízení;soudní řízení správní;účinky rozhodnutí;zrušení rozhodnutí
Keywords in different language: administrative decision;the Administrative Court;the Supreme Administrative Court;administrative action;cassation complaint;suspensive effect;administrative proceedings;the effects of the decision;canceling a decision
Abstract: Cílem této diplomové práce je analyzovat jeden z vybraných problémů vztahu správního soudnictví a činnosti správních orgánů - otázku právních účinků rozhodnutí správního orgánu, které bylo zrušeno v řízení o žalobě proti tomuto rozhodnutí krajským soudem, byl-li rozsudek krajského soudu následně zrušen v řízení o kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem. Vedle hlubšího rozboru tohoto problému bylo dílčím cílem práce pokusit se identifikovat jeho možná řešení, a to jak za využití stávající právní úpravy, tak v rámci návrhu možných legislativních změn. Analýze byla v první řadě podrobena otázka znovunabývání účinků rozhodnutí správního orgánu, přičemž na základě přijatých závěrů byl v další částí práce podroben rozboru související problém s možností souběžné existence dvou rozhodnutí v téže věci a zkoumány možnosti jeho řešení. Výsledkem této práce je doporučení možných legislativních změn, neboť stávající právní úprava neposkytuje žádná vhodná řešení traktovaného problému.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to analyze one of the selected problems related administrative justice and of administrative authorities - the question of the legal effects of the administrative decision, which was annulled in court proceedings against the decision of the administrative court, if the judgment of the administrative court subsequently overturned in of cassation complaint Supreme Administrative Court. Besides a deeper analysis of this problem is partial to work to try to identify its possible solutions, both using existing legislation and in the design of possible legislative changes. Analysis is primarily a question of re-subjected to the effects of the acquisition of administrative decisions, and based on the conclusions reached shall be analyzed with the related problem of the coexistence of two decisions in the same case and examined its possible solutions. Result of this work is the recommendation of potential legislative changes, as the current legislation is not sufficient in this respect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce583 kBAdobe PDFView/Open
DP-Marek-Simka.pdfPosudek vedoucího práce747,44 kBAdobe PDFView/Open
DP-Marek-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce967,25 kBAdobe PDFView/Open
DP-Marek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce655,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.