Title: Měření složitosti dodavatelsko - odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr v konkrétním podniku
Other Titles: Measurement of supplier-customer system complexity using quantitative measures in particular company
Authors: Malá, Andrea
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Lukáš, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8361
Keywords: nákup;dodavatelsko-odběratelské vztahy;dodavatelsko-odběratelský řetězec;měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů;entropie
Keywords in different language: purchasing;supplier-customer relations;customer-supplier chain;measuring complexity of supplier-customer relations;entropy
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na použití entropie pro měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. za pomoci kvantitativních měr a následné vyhodnocení sledovaných dodavatelů. Cílem je přiblížit průběh nákupního procesu a vyzdvihnout jeho důležitost pro chod podniku. Dalším cílem práce je analýza dodavatelů a zhodnocení jejich spolehlivosti v dodávkách. Hodnocení dodavatelů s využitím entropie je podloženo reálnými výpočty bez ovlivnění subjektivních faktorů, a proto má velkou vypovídací hodnotu o spolehlivosti systému. V úvodu bakalářské práce je představena společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., dále je vymezen teoretický základ fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů a hodnocení dodavatelů. V následující kapitole je popsán současný stav dodavatelského řetězce a stanovená kritéria pro hodnocení dodavatelů. Samostatná část je věnovaná přiblížení pojmu entropie a měření operační složitosti dodavatelsko-odběratelského systému. Poslední kapitola zahrnuje praktickou aplikaci na konkrétní společnost a zpracování dat s vyhodnocením spolehlivosti dodavatelů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the use of entropy for the complexity measuring of supplier-customer system in Plzeňský Prazdroj, a.s., with using quantitative measures and subsequent evaluation of monitored suppliers. The aim of the thesis is to familiarize the shopping process and highlight its importance to the business. Another task is the analysis and evaluation of their suppliers reliability. Evaluation of suppliers with the entropy is supported by realistic calculations without affecting subjective factors, and therefore has great explanatory value of the reliability of the system. In the introduction of the thesis is presented and described Plzeňský Prazdroj, a.s., further defined the theoretical basis of the functioning of the customer-supplier relationships and supplier evaluation. The following section describes the current state of the supply chain and the criteria for evaluating suppliers. A separate section is devoted to the approach of the concept of entropy and measuring operational complexity of supplier-customer system. The last chapter includes practical application of the particular company and data processing with the evaluation of the reliability of suppliers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mala_Andrea.pdfPlný text práce26,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_malaA_VP.PDFPosudek vedoucího práce564,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_mala_OP.PDFPosudek oponenta práce724,47 kBAdobe PDFView/Open
BP_mala.PDFPrůběh obhajoby práce190,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.