Název: Měření složitosti dodavatelsko - odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr v konkrétním podniku
Další názvy: Measurement of supplier-customer system complexity using quantitative measures in particular company
Autoři: Malá, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8361
Klíčová slova: nákup;dodavatelsko-odběratelské vztahy;dodavatelsko-odběratelský řetězec;měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů;entropie
Klíčová slova v dalším jazyce: purchasing;supplier-customer relations;customer-supplier chain;measuring complexity of supplier-customer relations;entropy
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na použití entropie pro měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. za pomoci kvantitativních měr a následné vyhodnocení sledovaných dodavatelů. Cílem je přiblížit průběh nákupního procesu a vyzdvihnout jeho důležitost pro chod podniku. Dalším cílem práce je analýza dodavatelů a zhodnocení jejich spolehlivosti v dodávkách. Hodnocení dodavatelů s využitím entropie je podloženo reálnými výpočty bez ovlivnění subjektivních faktorů, a proto má velkou vypovídací hodnotu o spolehlivosti systému. V úvodu bakalářské práce je představena společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., dále je vymezen teoretický základ fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů a hodnocení dodavatelů. V následující kapitole je popsán současný stav dodavatelského řetězce a stanovená kritéria pro hodnocení dodavatelů. Samostatná část je věnovaná přiblížení pojmu entropie a měření operační složitosti dodavatelsko-odběratelského systému. Poslední kapitola zahrnuje praktickou aplikaci na konkrétní společnost a zpracování dat s vyhodnocením spolehlivosti dodavatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the use of entropy for the complexity measuring of supplier-customer system in Plzeňský Prazdroj, a.s., with using quantitative measures and subsequent evaluation of monitored suppliers. The aim of the thesis is to familiarize the shopping process and highlight its importance to the business. Another task is the analysis and evaluation of their suppliers reliability. Evaluation of suppliers with the entropy is supported by realistic calculations without affecting subjective factors, and therefore has great explanatory value of the reliability of the system. In the introduction of the thesis is presented and described Plzeňský Prazdroj, a.s., further defined the theoretical basis of the functioning of the customer-supplier relationships and supplier evaluation. The following section describes the current state of the supply chain and the criteria for evaluating suppliers. A separate section is devoted to the approach of the concept of entropy and measuring operational complexity of supplier-customer system. The last chapter includes practical application of the particular company and data processing with the evaluation of the reliability of suppliers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mala_Andrea.pdfPlný text práce26,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_malaA_VP.PDFPosudek vedoucího práce564,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_mala_OP.PDFPosudek oponenta práce724,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_mala.PDFPrůběh obhajoby práce190,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8361

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.