Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the business organization
Authors: Burianová, Michaela
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8392
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové a rozdílové ukazatele;analýza soustav ukazatelů
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;proportional and differential indicators;system of indicators analysis
Abstract: Tématem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace podniku Vysoká, a. s. První kapitola obsahuje stručnou charakteristiku zvoleného podniku. Druhá kapitola vysvětluje teoretická východiska finanční analýzy, jedná se zejména o definici samotného pojmu finanční analýza, uživatelů a zdrojů informací finanční analýzy, horizontální a vertikální analýzu, analýzu rozdílových a poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. Teoretická část se prolíná s částí praktickou, která přináší konkrétní výsledky o finančním zdraví podniku a byla provedena na základě dat z finančních výkazů z let 2009 ? 2012. Třetí část je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti. Poslední část je věnována návrhů možnostem vývoje ekonomické situace podniku a následným způsobům uplatnění navrhovaných změn.
Abstract in different language: The aim of this bachelor´s thesis is to assess the economic situation of the enterprise Vysoká, a. s. The first chapter characterizes the chosen enterprise. The second chapter explains financial analysis theory, especially the definition of financial analysis, users and resources of information for financial analysis, horizontal and vertical analysis, analysis of differential and proportional indicators and system of indicators analysis. The theory is connected with the practical part which provides concrete results of the financial health of the enterprise and was carried out on the basis of data of the financial statements from the years 2009 ? 2012. The third part assesses the financial situation of the enterprise. The last part focuses on the proposals of a possible development of the financial situation of the enterprise and ways of implementing proposed changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhodnoceni ekonomicke situace podniku_Burianova.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_burianova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_burianova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_burianova.PDFPrůběh obhajoby práce174,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.