Název: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Další názvy: The analysis of cost of management in the company
Autoři: Fialová, Terezie
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8396
Klíčová slova: analýza;členění nákladů;kalkulace;řízení nákladů
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;cost divisions;calculation;cost management
Abstrakt: Tato bakalářská práce, která se nazývá ?Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti?, je zaměřena na analýzu současného systému řízení nákladů ve firmě a její zhodnocení a návrh případných řešení problematických oblastí. V první části se práce zabývá představením společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se analýzy, jako např. náklady a jejich členění, výnosy, kalkulace. V praktické části jsou náklady analyzovány. Je provedena horizontální a vertikální analýza, nastíněna kalkulace konkrétní zakázky a na závěr doporučena opatření vedoucí ke zlepšení problematických částí v řízení nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis?s name is ?Analysis of cost management? is focused on analysing of current system of cost management in a company and its evaluation and proposal of possible solutions of problematic areas. First part deals with introduction of a company. In the theoretical part basic terms of analysis for example costs and its divisions, revenues, calculations are explained. Practical part does analysis of costs. Horizontal and vertical analysis is made, calculation of definite contract is outlined and in conclusions there are suggested proposals for improving problematic areas of cost management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fialova_Terezie_BP.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fialova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fialova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_fialova.PDFPrůběh obhajoby práce185,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8396

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.