Název: Možnosti podnikání formou franchisingu
Další názvy: Opportunities in Making Business Through Franchising
Autoři: Hecler, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Zahradníčková, Lenka
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8399
Klíčová slova: franchising;franchisor;franchisee;franchise;franchisingová smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: franchising;franchisor;franchisee;franchise;franchise agreement
Abstrakt: Bakalářská práce ?Možnosti podnikání formou franchisingu? se zabývá teoretickou i praktickou stránkou franchisingu. Je v ní popsána jeho historie a vývoj a dále jednotlivé aspekty franchisingu, které jsou následně aplikovány na příkladu z praxe, kterým je koncept ?Švejk restaurant?. Jedná se nejprve o seznámení s konceptem, a poté jsou popsány vybrané aspekty, které hrají důležitou roli v podnikání formou franchisingu, například jeho výhody a nevýhody, franchisingová smlouva a další. Popsána je také situace franchisingu v České republice a je nastíněn její budoucí vývoj, stejně tak u konceptu ?Švejk restaurant?. K praktické části bakalářské práce je zpracována SWOT analýza restaurantů Švejk, ze které jsou vyvozeny závěry, jež jsou použity k zhodnocení situace konceptu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis on ?Opportunities in business through franchising? deals with theoretical and practical aspects of franchising. It describes its history, development and individual facets of franchising, these are then applied on practical example, which is a concept of ?Švejk restaurant?. At first it is a familiarization with the concept, then a description of certain aspects, which have an important role in business through franchising, for example its advantages and disadvantages, franchise agreement etc. There is also a description of a situation of franchising in the Czech Republic and its future development, as it is in the concept of ?Švejk restaurant?. In the practical part of this thesis, there is a SWOT analysis of ?Švejk restaurants" and its results are used for evaluation of the concept situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti podnikani formou franchisingu.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hecler_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hecler_OP.PDFPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_hecler.PDFPrůběh obhajoby práce152,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.