Title: Analýza přínosu (ekonomického, sociálního, inovačního) metody kaizen ve firmě
Other Titles: Analysis of benefits (economic, social, innovation) kaizen methods in company
Authors: Horáková, Tereza
Advisor: Dvořáková, Jana
Referee: Vacíková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8401
Keywords: Kaizen;neustálé zlepšování;individuální zlepšování;týmové zlepšování;5S;plýtvání;standardizace
Keywords in different language: Kaizen;constant improvement;individual improvement;team improvement;5S;wasting;standardization
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu přínosu metody kaizen v konkrétním podniku, v tomto případě v podniku emz Hanauer s.r.o. Práce vychází z teoretických poznatků o kaizen, na které následně navazuje praktická část s jejich aplikací v tomto podniku. Stěžejními body práce jsou: vysvětlení metody kaizen a její aplikace v procesech (konkrétně - 5S, plýtvání, standardizace, individuální zlepšování, týmové zlepšování). Nezbytnou součástí práce je také dotazníkové šetření, které bylo dáno k vyplnění zaměstnancům firmy emz Hanauer s.r.o., a jehož výsledky, spolu s ostatními poznatky o firemním prostředí, posloužily k vytvoření návrhů na možné inovace v tomto podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the analysis of the asset of the kaizen method in a particular business ? emz Hanauer s.r.o. The thesis is based on the theoretical knowledge about kaizen followed by a practical part applied in the company. The principal parts of the thesis are explaining the kaizen method and its application in processes (i.e. 5S, wasting, standardization, individual improvement, team improvement). A vital part of the thesis is a questionnaire which was filled in by the employees of emz Hanauer s.r.o. The results and other findings were crucial to propose innovations in this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Horakova_Tereza_2013.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
BP_horakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce419,37 kBAdobe PDFView/Open
BP_horakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
BP_horakova.PDFPrůběh obhajoby práce191,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.