Název: Analýza přínosu (ekonomického, sociálního, inovačního) metody kaizen ve firmě
Další názvy: Analysis of benefits (economic, social, innovation) kaizen methods in company
Autoři: Horáková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Vacíková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8401
Klíčová slova: Kaizen;neustálé zlepšování;individuální zlepšování;týmové zlepšování;5S;plýtvání;standardizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Kaizen;constant improvement;individual improvement;team improvement;5S;wasting;standardization
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu přínosu metody kaizen v konkrétním podniku, v tomto případě v podniku emz Hanauer s.r.o. Práce vychází z teoretických poznatků o kaizen, na které následně navazuje praktická část s jejich aplikací v tomto podniku. Stěžejními body práce jsou: vysvětlení metody kaizen a její aplikace v procesech (konkrétně - 5S, plýtvání, standardizace, individuální zlepšování, týmové zlepšování). Nezbytnou součástí práce je také dotazníkové šetření, které bylo dáno k vyplnění zaměstnancům firmy emz Hanauer s.r.o., a jehož výsledky, spolu s ostatními poznatky o firemním prostředí, posloužily k vytvoření návrhů na možné inovace v tomto podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the analysis of the asset of the kaizen method in a particular business ? emz Hanauer s.r.o. The thesis is based on the theoretical knowledge about kaizen followed by a practical part applied in the company. The principal parts of the thesis are explaining the kaizen method and its application in processes (i.e. 5S, wasting, standardization, individual improvement, team improvement). A vital part of the thesis is a questionnaire which was filled in by the employees of emz Hanauer s.r.o. The results and other findings were crucial to propose innovations in this company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Horakova_Tereza_2013.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_horakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce419,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_horakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_horakova.PDFPrůběh obhajoby práce191,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8401

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.