Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational processes in the company
Autoři: Karásková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vacíková, Jana
Oponent: Dvořáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8406
Klíčová slova: vzdělávací proces;podnikové vzdělávání;zákaznická centra
Klíčová slova v dalším jazyce: educational process;business education;customer centres
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na systém vzdělávání ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. Cílem práce bylo popsání vzdělávacích procesů v této společnosti, především pak v Odboru Zákaznická centra Západ, a následné navržení opatření pro zvýšení efektivity v této oblasti. V úvodní části jsou nejprve definovány základní pojmy z oblasti vzdělávání, následují teoretické informace o podnikovém vzdělávání a jeho metodách a formách. Dále je práce věnována již zvolenému podniku, jeho charakteristice a vzdělávacím aktivitám, které v něm probíhají. Důležitou částí je dotazníkové šetření a návrh na zlepšení vzdělávacích procesů společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is focused on a system of education in the company ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. The aim of this thesis was to describe educational processes in this company, mainly in Department Customer centres West, and then suggest arrangements to increase effectivity in this area. In the introductory part are define basic terms from area of education at first, then theoretical information about company education and its methods and forms follows. Then the thesis is devoted to chosen company, its description and educational activities, that take place there. An important part of thesis is questionaire survey and suggestion to improve educational processes of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vzdelavaci procesy v podniku - Karaskova Michaela.pdfPlný text práce834,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_karaskova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_karaskova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_karaskova.PDFPrůběh obhajoby práce176,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.