Title: Proces orientace v podniku
Other Titles: The process of orientation in company
Authors: Kravčíková, Markéta
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8413
Keywords: adaptace;lidské zdroje;personální činnosti;proces orientace
Keywords in different language: adaptation human resources;personal activities;process of orientation
Abstract: Předložená práce je zaměřena na proces orientace zaměstnanců v podniku. První část pojednává o procesu orientace obecně a logicky dává v jeden celek personální činnosti v souvislosti s řízením lidských zdrojů. Jsou zde předloženy poznatky ze studia odborné literatury. V druhé části je provedena charakteristika konkrétní společnosti, činnost organizace, její vývoj, vnitřní a vnější prostředí. V praktické části se práce zabývá analýzou procesu orientace v konkrétní společnosti. Jsou zde uvedeny konkrétní personální činnosti a samotný proces orientace v organizaci. Poslední, čtvrtá část provádí vyhodnocení procesu na základě dotazníkového šetření a na základě rozhovorů se zaměstnanci. Jsou uvedena opatření, které povedou k zlepšení efektivnosti procesu orientace.
Abstract in different language: This thesis deals with the process of orientation of employees in a company. The first part is about the process of orientation in general and rationally gives in one unit the personal activities in connection with the management of human resources. This thesis is based on studies of reference literature. In the second part it is described the characteristics of concrete company, organization?s activities, its progress, internal and external environment. The practical part is focused on analyzing the complete process of orientation in concrete company. They are specified particular personal activities and process of orientation in the company. Last part is focused on evaluation of process based on questionnaire and on interview with the employees. There are proposed measures to improve efficiency of the process of orientation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kravcikova.pdfPlný text práce534,21 kBAdobe PDFView/Open
Kravcikova v.pdfPosudek vedoucího práce558,05 kBAdobe PDFView/Open
Kravcikova o.pdfPosudek oponenta práce546,76 kBAdobe PDFView/Open
Kravcikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce356,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.