Název: Úloha krizového managera v krizovém řízení organizace
Další názvy: Role of crisis manager in crisis management organization
Autoři: Kronych, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Šlechtová, Yvona
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8414
Klíčová slova: krize;krizové řízení;fáze krize;krizový manažer;krizový štáb
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;crisis management;phase of crisis;crisis manager;crisis team
Abstrakt: Bakalářská práce je složena z krizového vývoje a krizového řízení. To koresponduje s názvem bakalářské práce ?Úloha krizového manažera v krizovém řízení organizace?. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části, teoretické, popisuji krizi, její vznik a jednotlivé typy krizí. Dále zde charakterizuji krizové řízení a krizové fáze. Teoretická část končí vysvětlením pojmu krizový manažer a krizový štáb. V druhé části aplikuji teoretickou část v praxi. Pro objasnění teorie v praxi jsem si zvolil podnik Blue Projects Agency, s. r. o., který je zde detailně představen. Na tomto podniku názorně popisuji vznik krize, a jaké krizové řízení podnik uplatňoval během krize. V práci je popsáno zvolení krizového manažera a ustanovení krizového štábu. V této části jsem také charakterizoval jejich vlastnosti a přednosti, které napomohly ke zvládnutí krize. Poslední kapitola praktické části je věnována budoucí predikci podniku po eliminované krizi. Zde jsou zmíněny růstové krize, které by podnik mohly ohrozit. Výstupem práce je analýza, jak se v krizové situaci chovat, pokrizový vývoj společnosti a jaké zásady a nástroje používat do budoucna, aby se krizové impulsy snadno detekovaly.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is consisted of a development of crisis and a crisis management. This corespond with the topic of bachelor thesis ?Role of crisis manager in crisis management organization?. The thesis is divided into the two parts. In the first part, theoretical, there is a description of crisis, crisis formation and the types of crisis. Furthermore I characterize crisis management and phases of crisis. The theoretical part is concluded by a concept of crisis manager and by crisis team. In the second part of the thesis, there is an application of theory in reality. To clarify the theory in reality I chose a company Blue Projects Agency, s. r. o., that is described in details in this part. At this company the emergence of the crisis and what the crisis management applied during the crisis is clearly described. Moreover an election of crisis manager and formation of his team is described in this part as well as. This point ends with the characteristic of their properties, that helped them to eliminate the crisis. The last chapter is dedicated to a futur forecast of the company after eliminated crisis. The crisis of growth, that could endanger company, are mentioned here too. The result of bachelor thesis is an analyse of crisis manager and his team behaviour during a crisis, after-crisis evolution of the company and which system use to the future to detect the crisis impulses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Kronych2013.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kronych_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kronych_OP.PDFPosudek oponenta práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kronych.PDFPrůběh obhajoby práce180,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.