Title: Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt
Other Titles: The Influence of the Global Financial Crisis on Selected Economic Subject
Authors: Salvová, Hana
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8443
Keywords: celosvětová finanční krize;finanční analýza;stavebnictví
Keywords in different language: global financial crisis;financial analysis;building industry
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení vlivu celosvětové finanční krize na podnik DSP-MARKET s.r.o. Toto zhodnocení bylo provedeno na základě finanční analýzy. Úvodní část vymezuje ekonomické a hospodářské krize, které nejvíce ovlivnily historii světa. Popisuje, jak krize 21. století poznamenala a ovlivnila svět. Dále je nástin, jak krize dopadla na samotnou Českou republiku a odvětví stavebnictví v tuzemsku. Těžištěm práce je provedená finanční analýza podniku a zároveň její interpretace. Provedená finanční analýza vychází z období 2007-2012. Na základě odborné literatury jsou dále popsány nástroje krizového řízení, krizový manažer i samotné krizové řízení podniku. V souladu s provedenou finanční analýzou jsou navržena opatření, která by firmě měla pomoci v dalším rozvoji.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on assessing the influence of the global economic crisis on the DSP-MARKET s.r.o. company. The assessment was done based on a financial analysis. The introduction states the economic crises that most influenced the world history. It describes how the crisis of the 21st centrury changed and influenced the world. Further there is a survey how the crisis influenced the Czech Republic and especially the building industry in our country. The crux of bachelor thesis is the financial analysis of the enterprise and its interpretation. The financial analysis was done for the period of 2007-2012. With the help of expert books crisis management tools, crisis manager and managing the enterprise in the time of crisis are described. Together with the financial analysis and its interpretation also measures are proposed that should help the enterprise to develop in future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hana Salvova, 2013.pdfPlný text práce873,6 kBAdobe PDFView/Open
BP_salvova_VP.PDFPosudek vedoucího práce607,02 kBAdobe PDFView/Open
BP_salvova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
BP_salvova.PDFPrůběh obhajoby práce178,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.