Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of an economic situation of a company
Autoři: Výrut, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8460
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;prostředí podniku;PEST analýza;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: business environment;financial analysis;horizontal and vertical analysis;PEST analysis;SWOT analysis
Abstrakt: Předložená bakalářská práce si klade za cíl provést zhodnocení ekonomické situace Západočeského konzumního družstva Sušice na základě provedené finanční analýzy za období let 2007 až 2011 a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí družstva a formulovat návrhy jejího zlepšení. V první kapitole jsou popsány základní údaje o ZKD Sušice týkající se charakteristiky, historie, skupiny COOP, organizační struktury a filosofie ZKD Sušice. Ve druhé kapitole je provedena analýza prostředí podniku, která je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. Analýza vnějšího prostředí je provedena PEST analýzou a je primárně zaměřena na faktory, které významně ovlivňují ZKD Sušice. Analýza vnitřního prostředí je provedena bližším popsáním a analyzováním marketingu, konkurence a zaměstnanců družstva. Třetí kapitola je věnována finanční analýze s praktickou a teoretickou částí, která zhodnocuje finanční situaci družstva v období 2007 až 2011. Slabé stránky, silné stránky, příležitosti a ohrožení ZKD Sušice jsou uvedeny ve čtvrté kapitole, kde je zpracována SWOT analýza družstva. Návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti družstva vyplývající z předchozích kapitol jsou uvedeny v poslední kapitole.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor thesis is to analyze and evaluate economic situation in Západočeské konzumní družstvo Sušice on the basis of a financial analysis in the period 2007?2011 and an analysis of the internal and external environment of the cooperative and to put forward several proposals for improvement. The first chapter describes basic information about ZKD Sušice concerning its characteristic, history, organization structure and philosophy of ZKD Sušice and COOP group. The second chapter deals with carrying out an analysis of business environment which focuses on internal and external influences. The analysis of external influences is carried out with the aid of PEST analysis which concentrates primarily on the factors that have a significant impact on ZKD Sušice. The analysis of internal influences describes and analyses marketing, competitors and employees of the cooperation in more detail. The third chapter is devoted to the financial analysis dividend into a practical and a theoretic part which evaluates the economic situation of ZKD Sušice during the period 2007-2011. Cooperation´s strengths, weaknesses, opportunities and threats are mentioned in the fourth chapter by way of SWOT analysis of ZKD Sušice. The proposals for potential improvement emerging from the previous chapters are mentioned in the final part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vyrut.pdfPlný text práce7,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vyrut_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vyrut_OP.PDFPosudek oponenta práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vyrut.PDFPrůběh obhajoby práce196,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8460

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.