Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of economic situation of the company
Autoři: Živčáková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Skálová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8464
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele;SWOT analýza;stavebnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;ratio indicators;SWOT analysis;construction industry
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku S & H v průběhu let 2008 až 2012 pomocí finanční analýzy. Podnik S & H je stavební firmou zaměřující se na pozemní i inženýrské stavitelství především v rámci Plzeňského kraje. Práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol, praktická část se prolíná s částí teoretickou. Práce se nejdříve věnuje představení společnosti S & H, přináší praktické informace o jejím fungování a o realizovaných zakázkách. Poté následuje zhodnocení tržního postavení podniku. Tato část zahrnuje analýzu vývoje odvětví stavebnictví, informace o konkurenci a rozbor silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb pomocí SWOT analýzy. V další kapitole je teoreticky vymezena finanční analýza, její cíle, zdroje, uživatelé a jednotlivé metody. Praktická analýza spočívá v rozboru finanční situace podniku pomocí horizontální, vertikální analýzy, analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů a pomocí vybraných predikčních modelů. Na základě výsledků provedených analýz je vyhodnocena celková ekonomická situace podniku a jsou doporučena možná opatření, která by mohla vést k jejímu zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is the evaluation of the economic situation of the company S & H for the period 2008 to 2012 using financial analysis. The company S & H is the construction company focusing on building constructions and on civil engineering within the Pilsen region. The work is divided into several chapters and subchapters, theoretical and practical parts are mixed. The work starts with introduction of the company S & H, it provides practical information about company activities and about realized contracts. Afterwards it deals with the evaluation of the company´s market position. This parts includes the analysis of the development of the construction industry, information about competitors and the analysis of the strong and weak parts and opportunities and threats using SWOT analysis. The financial analysis, its goals, sources, users and the used methods are theoretically defined in the following chapter. The practical part consists of the analysis of the company´s financial situation using the horizontal, vertical analysis, analysis of the differential and ratio indicators and selected predictive models. In conclusion, based on the results of the previous analysis the economic situation of the company is evaluated and possible measures which would lead to its improvement are recommended.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Nikola Zivcakova.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zivcakova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zivcakova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zivcakova.PDFPrůběh obhajoby práce188,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.