Název: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Další názvy: Effect of the environment on a specific company
Autoři: Matura, Marek
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Dvořáková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8465
Klíčová slova: podnikové okolí;Severočeské doly;vliv;ekologie
Klíčová slova v dalším jazyce: company´s surrounding;North Bohemian mines;influence;ecology
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku působení společnosti Severočeské doly, a.s. na své okolí a zároveň vlivu okolí na tuto společnost. Začátek práce je věnován představení společnosti, dále charakteristice trhu s energiemi a teoretickému vysvětlení okolí podniku. Následně jsou rozebrány jednotlivé druhy okolí podniku a jsou zhodnoceny vzájemné vlivy na podnik s důrazem na ekologické okolí podniku. V poslední části jsou popsány výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na ekologické a sociální okolí. Práce je založena na informacích nabytých během stáže v Severočeských dolech, výročních zprávách a odborné literatuře, díky kterým bylo možno zhodnotit vlivy okolí na podnik a podniku na okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the effect of North Bohemian mines, as to their surroundings and influence around the company. The beginning of the thesis is dedicated to the presentation of the company, as well as the characteristics of the energy market and theoretical explanations of company environment. Each type of area of business is revised and mutual influence is evaluated with an emphasis on ecological environment of the company. The last section describes the results of the survey focused on the ecological and social environment. The work is based on information acquired during internship in North Bohemian mines, annual reports and scientific literature, which make it possible to evaluate the effects of the environment on the company and on the surrounding area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vliv okoli podniku na konkretni podnik - BP - Marek Matura.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_matura_VP.PDFPosudek vedoucího práce561,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_matura_OP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_matura.PDFPrůběh obhajoby práce165,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8465

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.