Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: Effect of the environment on a specific company
Authors: Matura, Marek
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8465
Keywords: podnikové okolí;Severočeské doly;vliv;ekologie
Keywords in different language: company´s surrounding;North Bohemian mines;influence;ecology
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku působení společnosti Severočeské doly, a.s. na své okolí a zároveň vlivu okolí na tuto společnost. Začátek práce je věnován představení společnosti, dále charakteristice trhu s energiemi a teoretickému vysvětlení okolí podniku. Následně jsou rozebrány jednotlivé druhy okolí podniku a jsou zhodnoceny vzájemné vlivy na podnik s důrazem na ekologické okolí podniku. V poslední části jsou popsány výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na ekologické a sociální okolí. Práce je založena na informacích nabytých během stáže v Severočeských dolech, výročních zprávách a odborné literatuře, díky kterým bylo možno zhodnotit vlivy okolí na podnik a podniku na okolí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the effect of North Bohemian mines, as to their surroundings and influence around the company. The beginning of the thesis is dedicated to the presentation of the company, as well as the characteristics of the energy market and theoretical explanations of company environment. Each type of area of business is revised and mutual influence is evaluated with an emphasis on ecological environment of the company. The last section describes the results of the survey focused on the ecological and social environment. The work is based on information acquired during internship in North Bohemian mines, annual reports and scientific literature, which make it possible to evaluate the effects of the environment on the company and on the surrounding area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv okoli podniku na konkretni podnik - BP - Marek Matura.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
BP_matura_VP.PDFPosudek vedoucího práce561,17 kBAdobe PDFView/Open
BP_matura_OP.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_matura.PDFPrůběh obhajoby práce165,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.