Title: Vliv světové ekonomické krize na vybranou firmu
Other Titles: The impact of world economic depression to HOCHTIEF CZ company
Authors: Pavelcová, Eliška
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8467
Keywords: ekonomická krize;finanční krize;finanční analýza;stavebnictví;HOCHTIEF
Keywords in different language: economical crisis;financial crisis;financial analysis;construction industry;HOCHTIEF
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu vývoje podniku v době celosvětové ekonomické krize. Na základě zjištěných údajů je zhodnocena finanční situace podniku. Práce je rozdělena na šest kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola je věnována charakteristice vybrané společnosti. Následující třetí a čtvrtá kapitola popisují vznik, průběh a vliv světové finanční krize a její dopady na sektor stavebnictví v ČR, kam patří zvolený podnik. V kapitole páté následuje finanční analýza s využitím základních elementárních metod, na kterou navazuje závěrečná část. V této části jsou navrženy postupy ke zmírnění dopadů krize na chod podniku.
Abstract in different language: Using financial analysis, this work evaluates the influence of the global financial crisis on the financial situation of chosen company. The work is divided into six chapters including the introduction and conclusion. The second chapter is devoted to the characteristics of the selected company. The following third and fourth chapters describe the origin, development and impact of the financial crisis in the world and its impact on the construction industry in the Czech Republic, which includes the selected company. Chapters five and six are devoted to the financial analysis theory and then its application to the chosen company. Than, in capture five, financial performance analysis follows, using basic elementary methods. This analysis takes into account crisis influence on the company, which has been described in previous sections. Final part summarizes recommendations (methods) to reduce crisis influence on the company and suggests possible anti-crisis arrangements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavelcova_Eliska.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
BP_pavelcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
BP_pavelcova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
BP_pavelcova.PDFPrůběh obhajoby práce177,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.