Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová, Kateřina
dc.contributor.authorEichlerová, Denisa
dc.contributor.refereePotměšil, Jaroslav
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:47Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:47Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8477
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného postavení absolventů škol na pracovním trhu v České republice. Jsou diskutovány jejich přednosti a bariéry zaměstnávání, vývoj nezaměstnanosti a programy podporující začlenění této skupiny na trh práce. Praktická část zahrnuje výzkum, který se skládá z dotazníkového šetření u dvou skupin respondentů. První skupinu, u nichž jsou zjišťována očekávání od pracovního trhu, představují studenti ekonomických oborů středních škol Karlovarského kraje. Druhou skupinu respondentů představují zaměstnavatelé daného regionu, u kterých jsou analyzovány požadavky na absolventy. Cílem práce je provést komparaci zjištěných dat a nalézt tak základní disproporce mezi očekáváním studentů od pracovního trhu a požadavky zaměstnavatelů na absolventy.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectabsolventics
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectnezaměstnanost absolventůcs
dc.subjectprogramy na podporu začlenění absolventů na trh prácecs
dc.subjectvývoj nezaměstnanosti absolventů v Karlovarském krajics
dc.subjectpožadavky zaměstnavatelůcs
dc.subjectočekávání středoškolských studentůcs
dc.titleOčekávání studentů versus realita na trhu práce v Karlovarském krajics
dc.title.alternativeStudents´ expectations versus reality on the labour market in Karlovy Vary regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the analysis of the actual status of graduates in the labour market. In this work are discussed their strengths and barriers to employment, unemployment and development programs to support the inclusion of this group in the labour market. The practical part includes research, consisting of a questionnaire survey of two groups of respondents. The first group, which is detected by the expectations of the labour market, are students of secondary economic schools within Karlovy Vary Region. The second group of respondents represent the employers of the region, they are analyzed with requirements for graduates. The main goal of this work is to compare the analyzed data and so find the basic imbalance between the expectations of students from the labour market and the demands of employers on graduates.en
dc.subject.translatedgraduatesen
dc.subject.translatedlabour marketen
dc.subject.translatedgraduate unemploymenten
dc.subject.translatedprograms to support inclusion of graduates in labour marketen
dc.subject.translateddevelopment of graduate unemployment in Karlovy Vary regionen
dc.subject.translatedrequirements of employersen
dc.subject.translatedstudent´s expectationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_eichlerova_2013.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Eichlerova v.pdfPosudek vedoucího práce581,99 kBAdobe PDFView/Open
Eichlerova o.pdfPosudek oponenta práce501,21 kBAdobe PDFView/Open
Eichlerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce353,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.