Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorKaňková, Andrea
dc.contributor.refereeJanuška, Martin
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:45Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:45Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier54073
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8483
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o analýze a zhodnocení řízení jakosti v nákupu vybraného podniku. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části práce je popsán podnik STAX METAL FIBERS s.r.o., jeho stručná historie, výroba, popis produktů a hospodaření. V dalších dvou částech je práce soustředěna na samotný popis a aplikaci systému managementu kvality ve společnosti. Čtvrtá část je zaměřena na popis činností při nákupu v podniku STAX METAL FIBERS s.r.o. A v poslední části, tedy v závěru práce, se autorka zaměřila na popis vlivu řízení jakosti na hospodaření podniku a následné navrhované opatření a zlepšení, které shrnula prostřednictvím získaných poznatků z teoretické a praktické části.cs
dc.format64 s. (66 375 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectISO 9001cs
dc.subjectnákupcs
dc.titleŘízení jakosti v nákupu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeQuality control in the purchase of selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis deals with the analysis and evaluation of quality management in purchasing of chosen company. The work is divided into five main parts. In the first part of this work is described the company STAX METAL FIBERS Ltd., and its brief history, production, description of products and management. In the other two parts the work is focused on the description itself and the application of quality management system within the company. The fourth part is focused on the description of all purchasing activities in the company STAX METAL FIBERS Ltd. And in the last part, thus in the conclusion of this work, the author has focused on the description of the impact of quality management on enterprise management and follow-up of proposed measures and improvements, which she summarized through the obtained findings from theoretical and practical part.en
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedmanufacturingen
dc.subject.translatedISO 9001en
dc.subject.translatedpurchaseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Andrea Kankova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
Kankova v.pdfPosudek vedoucího práce527,4 kBAdobe PDFView/Open
Kankova o.pdfPosudek oponenta práce438,53 kBAdobe PDFView/Open
Kankova ob.pdfPrůběh obhajoby práce305,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.