Title: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Other Titles: An analysis of company management during economic crisis
Authors: Kindlová, Martina
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8484
Keywords: hospodářská krize;finanční analýza;absolutní ukazatele;poměrové ukazatele;souhrnné indexy hodnocení;podnik
Keywords in different language: economic crisis;financial analysis;absolute indicators;ratio indicators;comprehensive evaluation indexes;company
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření podniku v době hospodářské krize. Cílem práce je analyzovat podnik v době hospodářské krize a dále posoudit jeho finanční zdraví. V návaznosti na zjištěné informace vytvořit vhodná opatření a doporučení pro hodnocenou společnost. První část práce představuje a charakterizuje společnost Eco Production Vřesová, s. r. o. Ve druhé kapitole je nastíněna problematika hospodářské krize. Následně jsou teoretické informace srovnávány se skutečným dopadem na podnik. Další kapitola obsahuje finanční analýzu, která obsahuje poměrové a absolutní ukazatele a souhrnné indexy hodnocení. Pomocí bonitních a bankrotních modelů je posouzeno finanční zdraví podniku.
Abstract in different language: Presented work is focused on analysis of company management during economic crisis. The aim of this thesis is to analyse the enterprise during economic crisis and then evaluate his financial health and following the previously determined informations make appropriate precautions and recommendations for rated company. The first part introduces Eco Production Vřesová company. In second chapter is outlined the issue of the economic crisis. Subsequently are teoretical informations compared with the real influence on the enterprise. Next chapter includes financial analysis, which contains ratio indicators, absolute indicators and comprehensive evalutation indexes. Using the solvency and banrupt models is evaluated financial health of this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kindlova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Kindlova v.pdfPosudek vedoucího práce519,31 kBAdobe PDFView/Open
Kindlova o.pdfPosudek oponenta práce240,62 kBAdobe PDFView/Open
Kindlova ob.pdfPrůběh obhajoby práce336,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.