Název: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Další názvy: An analysis of company management during economic crisis
Autoři: Kindlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8484
Klíčová slova: hospodářská krize;finanční analýza;absolutní ukazatele;poměrové ukazatele;souhrnné indexy hodnocení;podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;financial analysis;absolute indicators;ratio indicators;comprehensive evaluation indexes;company
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření podniku v době hospodářské krize. Cílem práce je analyzovat podnik v době hospodářské krize a dále posoudit jeho finanční zdraví. V návaznosti na zjištěné informace vytvořit vhodná opatření a doporučení pro hodnocenou společnost. První část práce představuje a charakterizuje společnost Eco Production Vřesová, s. r. o. Ve druhé kapitole je nastíněna problematika hospodářské krize. Následně jsou teoretické informace srovnávány se skutečným dopadem na podnik. Další kapitola obsahuje finanční analýzu, která obsahuje poměrové a absolutní ukazatele a souhrnné indexy hodnocení. Pomocí bonitních a bankrotních modelů je posouzeno finanční zdraví podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is focused on analysis of company management during economic crisis. The aim of this thesis is to analyse the enterprise during economic crisis and then evaluate his financial health and following the previously determined informations make appropriate precautions and recommendations for rated company. The first part introduces Eco Production Vřesová company. In second chapter is outlined the issue of the economic crisis. Subsequently are teoretical informations compared with the real influence on the enterprise. Next chapter includes financial analysis, which contains ratio indicators, absolute indicators and comprehensive evalutation indexes. Using the solvency and banrupt models is evaluated financial health of this company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kindlova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindlova v.pdfPosudek vedoucího práce519,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindlova o.pdfPosudek oponenta práce240,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kindlova ob.pdfPrůběh obhajoby práce336,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.