Title: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti \nl{}ŽURNÁL MEDIA, a. s.
Other Titles: Training of staff of the company ŽURNÁL MEDIA a.s.
Authors: Komínková, Jana
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8486
Keywords: lidský kapitál;odborné vzdělávání;projekt
Keywords in different language: human capital;training;project
Abstract: Předložená práce je zaměřená na odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ŽURNÁL MEDIA a. s.. Popisuje vzdělávací aktivity společnosti v jednotlivých letech fungování firmy, obsahuje průzkum názorů zaměstnanců na vzdělávání dospělých a představuje čtenáři základní teoretické pojmy související se vzděláváním zaměstnanců. V práci lze nalézt také návrh vzdělávacího projektu, jehož záměrem je prohloubení profesních dovedností a získání nových vědomostí zaměstnanců společnosti. Tento projekt vychází z portfolia a oboru podnikání společnosti a jeho nutnost byla vyvozena z křivky produktivity práce, která měla v předchozích letech klesající charakter. Návrh školení obsahuje i předběžnou kalkulaci nákladů na dané vzdělávací aktivity. Bakalářská práce také obsahuje návrhy opatření, která by měla zaměstnavateli zajistit efektivní využití získaných schopností v návaznosti na komplexní vzdělávací proces a zabezpečila investice do vzdělávání zaměstnanců.
Abstract in different language: This present report is focused on training employees and ŽURNÁL MEDIA. Describes the educational activities in different years of the company includes research staff views on adult education and presents readers with basic theoretical concepts related to staff training. You can found in this report proposal for an educational project whose aim is to improve professional skills and acquire new knowledge of the company's employees. This project is based on a portfolio of business the company and its necessity was deduced from the curve of labor productivity, which had in previous years, decreasing character. The proposal includes training and estimate cost for this educational activity. Bachelor thesis also contains proposals for measures that employers should ensure effective use of the skills in relation to complex educational process and ensure investment in employee training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Kominkova v.pdfPosudek vedoucího práce583,12 kBAdobe PDFView/Open
Kominkova o.pdfPosudek oponenta práce547,99 kBAdobe PDFView/Open
Kominkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce183,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.