Název: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti \nl{}ŽURNÁL MEDIA, a. s.
Další názvy: Training of staff of the company ŽURNÁL MEDIA a.s.
Autoři: Komínková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8486
Klíčová slova: lidský kapitál;odborné vzdělávání;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: human capital;training;project
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ŽURNÁL MEDIA a. s.. Popisuje vzdělávací aktivity společnosti v jednotlivých letech fungování firmy, obsahuje průzkum názorů zaměstnanců na vzdělávání dospělých a představuje čtenáři základní teoretické pojmy související se vzděláváním zaměstnanců. V práci lze nalézt také návrh vzdělávacího projektu, jehož záměrem je prohloubení profesních dovedností a získání nových vědomostí zaměstnanců společnosti. Tento projekt vychází z portfolia a oboru podnikání společnosti a jeho nutnost byla vyvozena z křivky produktivity práce, která měla v předchozích letech klesající charakter. Návrh školení obsahuje i předběžnou kalkulaci nákladů na dané vzdělávací aktivity. Bakalářská práce také obsahuje návrhy opatření, která by měla zaměstnavateli zajistit efektivní využití získaných schopností v návaznosti na komplexní vzdělávací proces a zabezpečila investice do vzdělávání zaměstnanců.
Abstrakt v dalším jazyce: This present report is focused on training employees and ŽURNÁL MEDIA. Describes the educational activities in different years of the company includes research staff views on adult education and presents readers with basic theoretical concepts related to staff training. You can found in this report proposal for an educational project whose aim is to improve professional skills and acquire new knowledge of the company's employees. This project is based on a portfolio of business the company and its necessity was deduced from the curve of labor productivity, which had in previous years, decreasing character. The proposal includes training and estimate cost for this educational activity. Bachelor thesis also contains proposals for measures that employers should ensure effective use of the skills in relation to complex educational process and ensure investment in employee training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kominkova v.pdfPosudek vedoucího práce583,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kominkova o.pdfPosudek oponenta práce547,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kominkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce183,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.