Název: Strukturální politika EU a její přínos pro udržitelný rozvoj podnikatelského prostředí
Další názvy: Structural Policy of the EU and its Contribution to sustainable Development of the Business Enviroment
Autoři: Künzel, Michael
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8492
Klíčová slova: strukturální politika EU;Evropský sociální fond;osoby se zdravotním postižením;chráněná dílna;ekologická recyklace elektroodpadu
Klíčová slova v dalším jazyce: structural policy of EU;European social fund;handicapped working people;protected workshop;ecological dispose of electro waste
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení přínosu strukturální politiky Evropské unie pro rozvoj chráněné dílny společnosti Marketa-Remone s.r.o. a dále je zaměřena na přínos v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Po vymezení základních pojmů je představena celá společnost, poté je také charakterizována její chráněná dílna, kde jsou zaměstnávány právě osoby se zdravotním postižením a popsán její kompletní vývoj. Poté jsou popsány a zhodnoceny přínosy jednotlivých realizovaných projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Závěrečné kapitoly práce jsou věnovány identifikaci slabých stránek chráněné dílny díky provedené SWOT analýze a následně jsou navržena doporučená opatření k dalšímu rozvoji chráněné dílny.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on evaluating contribution of European Union structural policy for protected workshop Marketa-Remone and then is evaluated contribution for hiring handicapped people. After all keywords are highlighted, all company is presented and then this particular workshop, where handicapped people are working is characterized and described its development. Then, each projects from European social funds are evaluated individually. Last parts are focused for identification all weaknesses of this particular protected workshop thanks to created SWOT analysis. Then all improvements for workshop developing are suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kunzel_Michael_2013.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunzel v.pdfPosudek vedoucího práce551,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunzel o.pdfPosudek oponenta práce586,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kunzel ob.pdfPrůběh obhajoby práce396,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.