Název: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Další názvy: An analysis of company management at a time of economic crisis
Autoři: Stehlík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8497
Klíčová slova: hospodářská krize;řízení podniku;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;company management;financial analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá hospodařením malého podniku v době hospodářské krize. Toto období znamenalo pro mnoho malých podniků velké potíţe a mnozí podnikatelé byli nuceni ukončit svou podnikatelskou činnost. Krize však neovlivnila jen malé podniky, ale otřásla celým světovým hospodářstvím. Na základě finanční analýzy podniku bylo zhodnoceno hospodaření podniku se zaměřením zejména na dobu ekonomické krize v letech 2008 aţ 2010. Byla provedena a zhodnocena finanční analýza a na závěr byla navrţena opatření, která by mohla společnosti pomoci k zlepšení ekonomických výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with economy of small company at time of economic crisis. This period meant heavy problems for many small companies and many entrepreneurs were compelled to close their business activities. The economy crisis influenced not only small companies but it shook the worldwide economy. Based on financial analysis of company there was evaluated company economy focusing especially to period of the economy crisis between 2008 and 2010. There was performed and evaluated financial analysis and in the end there was proposed measures which could help to a better economic results
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tomas Stehlik.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlik v.pdfPosudek vedoucího práce263,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlik o.pdfPosudek oponenta práce273,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stehlik ob.pdfPrůběh obhajoby práce371,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.