Title: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Other Titles: An analysis of company management at a time of economic crisis
Authors: Stehlík, Tomáš
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8497
Keywords: hospodářská krize;řízení podniku;finanční analýza
Keywords in different language: economic crisis;company management;financial analysis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hospodařením malého podniku v době hospodářské krize. Toto období znamenalo pro mnoho malých podniků velké potíţe a mnozí podnikatelé byli nuceni ukončit svou podnikatelskou činnost. Krize však neovlivnila jen malé podniky, ale otřásla celým světovým hospodářstvím. Na základě finanční analýzy podniku bylo zhodnoceno hospodaření podniku se zaměřením zejména na dobu ekonomické krize v letech 2008 aţ 2010. Byla provedena a zhodnocena finanční analýza a na závěr byla navrţena opatření, která by mohla společnosti pomoci k zlepšení ekonomických výsledků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with economy of small company at time of economic crisis. This period meant heavy problems for many small companies and many entrepreneurs were compelled to close their business activities. The economy crisis influenced not only small companies but it shook the worldwide economy. Based on financial analysis of company there was evaluated company economy focusing especially to period of the economy crisis between 2008 and 2010. There was performed and evaluated financial analysis and in the end there was proposed measures which could help to a better economic results
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tomas Stehlik.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Stehlik v.pdfPosudek vedoucího práce263,38 kBAdobe PDFView/Open
Stehlik o.pdfPosudek oponenta práce273,06 kBAdobe PDFView/Open
Stehlik ob.pdfPrůběh obhajoby práce371,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.