Název: Postavení sklářského průmyslu v české ekonomice
Další názvy: The position of the glass industry in the Czech economy
Autoři: Laipertová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Macek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8500
Klíčová slova: sklářský průmysl;postavení;vývoj;zaměstnanost;krize;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: glass industry;position;development;employment;crisis;analysis
Abstrakt: Jako téma bakalářské práce si autorka zvolila ,,Postavení sklářského průmyslu v české ekonomice?. Motivací při výběru tématu byla situace, ve které se sklářský průmysl nacházel při dopadu světové hospodářské a finanční krize. Hlavní částí práce je charakterizovat a analyzovat postavení sklářského průmyslu. V úvodní části se zaměříme na charakteristiku sklářského průmyslu v České republice. Následně se dozvíme něco o historii tohoto odvětví. Po této nezbytné části se dostaneme k praktické části, k charakteristice sklářského průmyslu. Postavení tohoto průmyslu k české ekonomice prozkoumáme jak v rámci České republiky, kde se zaměříme například na zaměstnanost, vývoj průměrných mezd nebo cenový vývoj, tak v rámci zpracovatelského průmyslu. Dále si zmíníme dopady krize na toto odvětví a v závěru provedeme analýzu vybraných podniků sklářského průmyslu.
Abstrakt v dalším jazyce: As the thesis, the author has chosen ?Position of the glass industry in the Czech economy?. The motivation for the choice of topic was the situation in which the glass industry in when the impact of the global economic and financial crisis. The main part of this thesis is to describe and analyze the position of the glass industry. In the first part we will focus on the characteristics of the glass industry in the Czech Republic. Then we learn something about the history of the industry. After the necessary parts to get to the practical part, the characteristics of the glass industry. The position of this industry for the Czech economy will examine how the Czech Republic, where we focus on employment for example, the development of average wages or price development and the manufacturing industry. Furthermore, we mention the impact on the sector and in the end we analyze selected enterprises of glass industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Postaveni sklarskeho prumyslu v ceske eonomice.pdfPlný text práce812,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laipertova v.pdfPosudek vedoucího práce647,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laipertova o.pdfPosudek oponenta práce460,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laipertova ob.pdfPrůběh obhajoby práce300,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.