Název: Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v podniku
Další názvy: Proposals for increasing the efficiency of personnel processes in the company
Autoři: Mikysková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8502
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů;personální procesy;personální politika;výběr zaměstnanců;získávání zaměstnanců
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources management;personnel processes;personnel policy;recruitment;selection of employees
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na popis a zlepšení personálního procesu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti. Toto téma bylo vybráno, protože správné řízení lidských zdrojů přispívá ke zvyšování prosperity a konkurenceschopnosti společnosti. Na začátku práce jsou uvedeny základní informace o společnosti Dibaq a. s. Teoretický základ práce zpracovaný dle odborné literatury je provázán s praktickými poznatky, které vycházejí z podnikové praxe. V teoretické části je charakterizováno řízení lidských zdrojů. Jsou zde vysvětleny důležité pojmy, jako jsou personální útvar, personální strategie a personální politika a také je tu přehled personálních procesů s podrobnějším zaměřením na popis získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část se zabývá charakteristikou současného stavu získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti. Sběr informací pro tuto část byl proveden na základě osobních rozhovorů s personální manažerkou společnosti a na základě zkoumání poskytnutých interních dokumentů. Je zde přidáno také konkrétní výběrové řízení na pozici obchodníka pro zahraniční trh. U jednotlivých personálních procesů jsou vyzdvihnuty silné stránky a odhaleny stránky slabé. Na konci práce jsou vytvořeny návrhy pro zefektivnění personálních procesů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the description and improvement the personnel process of recruitment and selection of employees in the company. This topic was chosen because the proper management of human resources contributes to increase prosperity and competitiveness of the company. At the beginning of the work are given basic information about the company Dibaq a. s. Theoretical basis of work prepared according to the literature is linked with practical knowledge based on business practice. The theoretical part is characterized by human resource management. There are explained important concepts, such as department of human resources, human resources strategy and personnel policy, and there is a list of personnel processes with a focus on a more detailed description of the recruitment and selection of staff. The practical part deals with the characteristics of the current state of recruitment and selection of employees in the company. Collection of information for this section was based on personal interviews with the personnel manager of the company and based on the research provided internal documents. There is also added concrete selection procedure for the position trader for the foreign market. For individual personnel processes there are highlighted strengths and there are identified weaknesses. At the end of the work there were created proposals for increasing the efficiency of personnel processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Navrhy_pro_zefektivneni_personalnich_procesu_v_podniku_-_Mikyskova_Monika.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikyskova v.pdfPosudek vedoucího práce553,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikyskova o.pdfPosudek oponenta práce558,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikyskova ob.pdfPrůběh obhajoby práce354,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.