Title: Posouzení finančního zdraví vybraného podniku
Other Titles: Assessment of the financial health of the selected company
Authors: Rothová, Jana
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Divišová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8506
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele;finanční zdraví
Keywords in different language: financial analysis;ratio coeffiecients;financial health
Abstract: Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti COMINFO, a.s. v letech 2007 - 2011. První část se věnuje charakteristice finanční analýzy a jejich jednotlivých metod. V další kapitole je uvedeno představení společnosti, její základní údaje, ekonomická historie a postavení společnosti na trhu. Poslední praktická část využívá metod popsaných v části teoretické a porovnání některých z nich s odvětvím výroby elektrických zařízení. Následuje zhodnocení finančního zdraví společnosti, kde bylo konstatováno, že společnost má problémy v oblasti rentability a aktivity. Poslední kapitolou jsou návrhy na zlepšení. Na tomto místě bylo konstatováno, že by společnost měla zvýšit tržby za prodej svých výrobků a služeb. Nová výroční zpráva z roku 2012 dokazuje, že v tomto ohledu společnost uspěla.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analysis of the COMINFO, a.s. financial health during the period from 2007 to 2011. First part of the thesis examines the characteristics of financial analysis and its different methods. Next chapter introduces the company, its fundamentals, economic history and its market position. Last part uses the methodology described in the first section of the thesis and compares some specific features within the electric facility production. Valuation of the company health revealed that it has some deficiency in profitability and economic progress. Some improvement proposals are suggested in the last part; the company should increase its sales revenues. The annual report from 2012 indicates that the company has already made significant progress.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_rothova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Rothova v.pdfPosudek vedoucího práce661,37 kBAdobe PDFView/Open
Rothova o.pdfPosudek oponenta práce635,1 kBAdobe PDFView/Open
Rothova ob.pdfPrůběh obhajoby práce316,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.