Název: Posouzení finančního zdraví vybraného podniku
Další názvy: Assessment of the financial health of the selected company
Autoři: Rothová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Divišová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8506
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele;finanční zdraví
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;ratio coeffiecients;financial health
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti COMINFO, a.s. v letech 2007 - 2011. První část se věnuje charakteristice finanční analýzy a jejich jednotlivých metod. V další kapitole je uvedeno představení společnosti, její základní údaje, ekonomická historie a postavení společnosti na trhu. Poslední praktická část využívá metod popsaných v části teoretické a porovnání některých z nich s odvětvím výroby elektrických zařízení. Následuje zhodnocení finančního zdraví společnosti, kde bylo konstatováno, že společnost má problémy v oblasti rentability a aktivity. Poslední kapitolou jsou návrhy na zlepšení. Na tomto místě bylo konstatováno, že by společnost měla zvýšit tržby za prodej svých výrobků a služeb. Nová výroční zpráva z roku 2012 dokazuje, že v tomto ohledu společnost uspěla.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the analysis of the COMINFO, a.s. financial health during the period from 2007 to 2011. First part of the thesis examines the characteristics of financial analysis and its different methods. Next chapter introduces the company, its fundamentals, economic history and its market position. Last part uses the methodology described in the first section of the thesis and compares some specific features within the electric facility production. Valuation of the company health revealed that it has some deficiency in profitability and economic progress. Some improvement proposals are suggested in the last part; the company should increase its sales revenues. The annual report from 2012 indicates that the company has already made significant progress.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_rothova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rothova v.pdfPosudek vedoucího práce661,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rothova o.pdfPosudek oponenta práce635,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rothova ob.pdfPrůběh obhajoby práce316,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.