Title: Strukturální politika EU a její přínos pro udržitelný \nl{}rozvoj podnikatelského prostředí
Other Titles: EU structural policy and its contribution to the sustainable development of the business environment
Authors: Schwarz, Tomáš
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8507
Keywords: strukturální politika;dotace;operační program;dotační projekt;Evropská unie;fondy;administrace projektů
Keywords in different language: structural policy;grants;operational program;grant project;European union;funds;project administration
Abstract: Bakalářská práce se zabývá realizací regionální a strukturální politiky EU v aplikaci na konkrétní podnik. První část práce představuje podstatu strukturální politiky EU a současné programové období 2007 ? 2013. Dále jsou definovány požadavky na dotované projekty v podobě principů regionální politiky EU a fází projektového cyklu. Druhá polovina práce analyzuje možnosti a zkušenosti s využíváním nástrojů strukturální politiky v konkrétním podniku. Na základě SWOT analýzy zaměřené na problematiku dotačního řízení jsou pojmenovány slabé stránky firmy a následně navrženo řešení pro efektivnější využívání nástrojů strukturální politiky v podniku.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the implementation of regional and structural policy in the concrete company. The first part represents the essence of EU structural policy and the current programming period 2007 - 2013. Further defined the requirements for subsidized projects in the form of EU regional policy principles and stages of the project cycle. The second half analyzes the possibilities and experience in the use of structural policies in a concrete company. Based on the SWOT analysis focused on the issue of subsidy proceedings are named weaknesses of the company and then propose solutions to more efficient use of structural policy in the enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Schwarz 2013.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Schwarz v.pdfPosudek vedoucího práce305,35 kBAdobe PDFView/Open
Schwarz o.pdfPosudek oponenta práce586,37 kBAdobe PDFView/Open
Schwarz ob.pdfPrůběh obhajoby práce398,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.