Název: Strukturální politika EU a její přínos pro udržitelný \nl{}rozvoj podnikatelského prostředí
Další názvy: EU structural policy and its contribution to the sustainable development of the business environment
Autoři: Schwarz, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8507
Klíčová slova: strukturální politika;dotace;operační program;dotační projekt;Evropská unie;fondy;administrace projektů
Klíčová slova v dalším jazyce: structural policy;grants;operational program;grant project;European union;funds;project administration
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá realizací regionální a strukturální politiky EU v aplikaci na konkrétní podnik. První část práce představuje podstatu strukturální politiky EU a současné programové období 2007 ? 2013. Dále jsou definovány požadavky na dotované projekty v podobě principů regionální politiky EU a fází projektového cyklu. Druhá polovina práce analyzuje možnosti a zkušenosti s využíváním nástrojů strukturální politiky v konkrétním podniku. Na základě SWOT analýzy zaměřené na problematiku dotačního řízení jsou pojmenovány slabé stránky firmy a následně navrženo řešení pro efektivnější využívání nástrojů strukturální politiky v podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the implementation of regional and structural policy in the concrete company. The first part represents the essence of EU structural policy and the current programming period 2007 - 2013. Further defined the requirements for subsidized projects in the form of EU regional policy principles and stages of the project cycle. The second half analyzes the possibilities and experience in the use of structural policies in a concrete company. Based on the SWOT analysis focused on the issue of subsidy proceedings are named weaknesses of the company and then propose solutions to more efficient use of structural policy in the enterprise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Schwarz 2013.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schwarz v.pdfPosudek vedoucího práce305,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schwarz o.pdfPosudek oponenta práce586,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schwarz ob.pdfPrůběh obhajoby práce398,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.