Title: Vzdělávací oblast "Člověk a jeho svět" jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV
Other Titles: Field of education "Man and his world" as the basis of application of integration in ŠVP ZV (school educational program for basic education)
Authors: Štempáková, Barbora
Advisor: Podroužek, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8630
Keywords: integrovaná výuka;Člověk a jeho svět;Školní vzdělávací program;materiály;výuka
Keywords in different language: integrated education;Man and his world;School educational programme;materials;teaching
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" jako o východisku uplatňování integrace v ŠVP ZV. Celá práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a shromažďuje popis základních pojmů a poznatků výše uvedené problematiky. Cílem nebylo jen vyzdvihnout mezipředmětovou integraci a možnosti současného RVP ZV, ale také analyzovat historický vývoj integrovaní poznatků v předmětech o přírodě a společnosti v české primární škole. Druhá část diplomové práce je praktickou částí. Tvoří ji návrhy rozpracování vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět" do ŠVP ZV s maximálním využití integrování učiva. V této části jsou také konkrétní návrhy pracovních listů s tématy z oblasti "Člověk a jeho svět".
Abstract in different language: This Diploma thesis deal with the field of education "Man and his world" as the basis of application of integration in ŠVP ZV (school educational program for basic education). The thesis is divided into two parts. The first part is only theoretical and collects describe of the basic concepts and knowledge of the above issues. The result was not only to highlight cross-curricular integration and the possibility of simultaneous ŠVP ZV (school educational program for basic education), but also to analyze the historical development of integrated knowledge in the subjects of nature and society in czech primary school. The second part is the practical part. It consists of proposals for development of the field of education "Man and His World" in the ŠPV ZV (school educational program for basic education) with maximum use of integrated curriculum. This section also specific proposals worksheets with topics from "Man and His World".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Stempakova_2013.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Stempakova VP.pdfPosudek vedoucího práce49,3 kBAdobe PDFView/Open
Stempakova OP.pdfPosudek oponenta práce45,97 kBAdobe PDFView/Open
Stempakova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.