Title: Ohmatávání a modifikace geometrických modelů pomocí haptického pera
Other Titles: Touching and Modification of Geometrical Models Using Haptic Pen
Authors: Janská, Barbora
Advisor: Kolingerová, Ivana
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8653
Keywords: haptika;ohmatávání;haptická zařízení
Keywords in different language: haptics;touching;haptic devices
Abstract: Cílem této práce bylo navržení a vytvoření aplikace pro ohmatávání geometrických modelů pomocí haptického pera. Práce se soustředí na ohmatávání 3D modelů lidských hlav poskytnutých Ing. Petrem Martínkem, a to pomocí dvou různých knihoven z knihovny OpenHaptics firmy SensAble. První část je zaměřena na prozkoumání možností a výhod či nevýhod vyšší knihovny HLAPI, která umožňuje haptické renderování pomocí OpenGL geometrických primitiv. S pomocí této knihovny je vytvořena aplikace pro ohmatávání 3D modelů hlav včetně odlišení různých haptických materiálů pro vlasy, kůži a vousy. V druhé části jsou pak popsány klady a zápory nižší knihovny HDAPI. Během vytváření aplikace pro ohmatávání 3D modelů hlav s použitím této knihovny bylo nutné vyřešit výpočet kolizí haptického pera s 3D modelem pro haptickou odezvu. Dosažené výsledky byly otestovány uživateli. Zpracované výsledky testů jsou uvedeny na konci této práce.
Abstract in different language: The goal of this thesis was to design and implement an application for touching geometrical models using haptic pen. The work concentrates on touching 3D models of human heads provided by Ing. Petr Martínek, using two different libraries from the library OpenHaptics of SensAble company. The first part is focused on exploring the possibilities and advantages or disadvantages of the higher library HLAPI, that allows the haptic rendering using OpenGL geometric primitives. By using this library there has been created an application for touching 3D head models including differentiation of various haptic materials for hair, skin and beard. The second part then describes the pros and cons of the lower library HDAPI. During the creation of application for touching 3D head models using this library it was necessary to resolve the calculation of the collisions of the haptic pen with the 3D model for haptic feedback. The results were user tested. Processed results of the tests are included at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-barbora-janska.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
A10B0578Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce76,3 kBAdobe PDFView/Open
A10B0578Pposudek.pdfPosudek oponenta práce215,48 kBAdobe PDFView/Open
A10B0578Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce56,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.