Název: Měření významnosti autorů v citační síti
Další názvy: Measuring importance of authors in citation networks
Autoři: Maršálek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Nykl, Michal
Oponent: Dostal, Martin
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8669
Klíčová slova: významnost autora;citační síť;analýza sítí;míra centrality;degree;closeness;betweenness;pagerank;h-index
Klíčová slova v dalším jazyce: importance of author;citation network;network analysis;centrality measure;degree;closeness;betweenness;pagerank;h-index
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou významnosti autorů publikací z obslasti informatiky na základě jejich propojení podle citací v jejich publikacích. V teoretické části jsou prozkoumány existující metody pro měření významnosti. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na citační sítě vzniklé z bibliografických databází DBLP a CiteSeer a je pozorována podobnost jednotlivých metod a podobnost s oceněními, které se udělují významným autorům v oblasti informatiky a informační vědy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with analysis of importance of authors of publications in the field of computer science based on connections created from citations in their publications. Theoretical part explores existing methods measuring importance. In practical part these methods are applied on citation networks built from bibliographical databases DBLP and CiteSeer. Similarity of these methods as well as similarity with awards given to influential authors of computer and information science is observed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce778,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0632Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce83,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0632Pposudek.pdfPosudek oponenta práce259,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0632Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce64,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8669

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.