Název: jQuery - vytvoření pluginu pro manipulaci se stromem štítků
Další názvy: jQuery - creating of plugin for handling with tree of tags
Autoři: Vohanka, Libor
Vedoucí práce/školitel: Dostal, Martin
Oponent: Campr, Pavel
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8672
Klíčová slova: strom štítků;stromová struktura;plugin;HTML;CSS;JS;PHP;jQuery;Twitter Bootstrap
Klíčová slova v dalším jazyce: tree of tags;tree structure;plugin;HTML;CSS;JS;PHP;jQuery;Twitter Bootstrap
Abstrakt: Cíl mé bakalářské práce byl vytvořit plugin pro jQuery framework. Plugin načte strukturu štítků z databáze a s vyuţitím stromové struktury je zobrazí v prohlíţeči. Dále umoţní přidávat, upravovat a mazat štítky. Změny ve stromu jsou prováděny s vyuţitím kontextového menu. Po provedení kaţdé akce je výsledek uloţen zpět do databáze. V pluginu je také jednoduchá správa predikátů tagů.
Abstrakt v dalším jazyce: Goal of my bachelor thesis is to make a plugin for jQuery framework. Plugin loads tags structure from database and display them in web browser using tree structure. Then there is an option to add, edit and delete tags. Changes in the tree are performed using the contextual menu. After each of these operations is the result saved back to database. There is also included a simple administration of predicates of tags.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Libor Vohanka.pdfPlný text práce906,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0494Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce95,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0494Pposudek.pdfPosudek oponenta práce296,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0494Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.