Název: Návrh vstupního formuláře do lékařského informačního systému
Další názvy: Proposal entry form to the medical information system
Autoři: Kamburov, Mario
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Jana
Oponent: Krutišová, Jana
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8678
Klíčová slova: ontologie;DASTA;JSP;RDF;XML;Jena;Java;sémantický web;zdravotnictví;HTML;JavaScript
Klíčová slova v dalším jazyce: ontology;DASTA;JSP;RDF;XML;Jena;Java;semantic web;health care;HTML;JavaScript
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit se s tvorbou sémantických webových aplikací a vytvořit webovou stránku na pomoc v oblasti zdravotní péče. Ve své práci jsem využíval technologii Java Server Pages a frameworku Jena, na základě kterých mohu snadno generovat formuláře založené na ontologii, která byla dodána katedrou informatiky a výpočetní techniky a je podporována standardem DASTA, který je definován Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Cílem práce je také ukládání dat z formulářů do RDF/XML formátu. Důležitou součástí práce bylo navrhnout vlastní algoritmy pro zpracování dat. Praktická část je zaměřena především na vytváření formulářů, které fungují na základě obecných principů. Na závěr jsem se soustředil na testování vybraného množství dat.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this bachelor thesis is to familiarize with the creation of semantic web applications and create a website to assist in health care. In my work I am using Java Server Page technology and Jena framework, on which I can easily generate forms that are based on ontology that has al-ready been supplied by the Department of Computer Science and Compu-ting, connected to a standard DASTA, which is defined by the Ministry of Health of the Czech Republic. The aim is also to store data from a website form into RDF / XML format. An important part of the work is to propose own algorithms for data processing. The practical part focuses primarily on creating forms that operate on a general principle. At the end I am also focusing on testing of the selected data set.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPINI Kamburov.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0331Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce109,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0331Pposudek.pdfPosudek oponenta práce93,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0331Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8678

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.