Title: Návrh vstupního formuláře do lékařského informačního systému
Other Titles: Proposal entry form to the medical information system
Authors: Kamburov, Mario
Advisor: Klečková, Jana
Referee: Krutišová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8678
Keywords: ontologie;DASTA;JSP;RDF;XML;Jena;Java;sémantický web;zdravotnictví;HTML;JavaScript
Keywords in different language: ontology;DASTA;JSP;RDF;XML;Jena;Java;semantic web;health care;HTML;JavaScript
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámit se s tvorbou sémantických webových aplikací a vytvořit webovou stránku na pomoc v oblasti zdravotní péče. Ve své práci jsem využíval technologii Java Server Pages a frameworku Jena, na základě kterých mohu snadno generovat formuláře založené na ontologii, která byla dodána katedrou informatiky a výpočetní techniky a je podporována standardem DASTA, který je definován Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Cílem práce je také ukládání dat z formulářů do RDF/XML formátu. Důležitou součástí práce bylo navrhnout vlastní algoritmy pro zpracování dat. Praktická část je zaměřena především na vytváření formulářů, které fungují na základě obecných principů. Na závěr jsem se soustředil na testování vybraného množství dat.
Abstract in different language: The main objective of this bachelor thesis is to familiarize with the creation of semantic web applications and create a website to assist in health care. In my work I am using Java Server Page technology and Jena framework, on which I can easily generate forms that are based on ontology that has al-ready been supplied by the Department of Computer Science and Compu-ting, connected to a standard DASTA, which is defined by the Ministry of Health of the Czech Republic. The aim is also to store data from a website form into RDF / XML format. An important part of the work is to propose own algorithms for data processing. The practical part focuses primarily on creating forms that operate on a general principle. At the end I am also focusing on testing of the selected data set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPINI Kamburov.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
A10B0331Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce109,14 kBAdobe PDFView/Open
A10B0331Pposudek.pdfPosudek oponenta práce93,36 kBAdobe PDFView/Open
A10B0331Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.