Název: Modelování dřevin pomocí L-systémů
Další názvy: Modeling of trees using L-systems
Autoři: Koubková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hájková, Jana
Oponent: Varnuška, Michal
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8683
Klíčová slova: L-systémy;gramatika;stochastické L-systémy;parametrické L-systémy;stromy;modelování dřevin;větvení;srovnání modelů dřevin
Klíčová slova v dalším jazyce: L-systems;grammar;stochastic L-systems;parametric L-systems;trees;modelling of trees;branching;comparison of tree models
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s Lindenmayerovými systémy (L-systémy), a jejich následné využití pro modelování dřevin. Praktickou částí práce je vytvoření gramatik pro vybrané skupiny dřevin. Pro tvorbu předpisů bylo nejprve nutné zjistit možnosti L-systémů a najít vhodný nástroj pro tvorbu gramatik a jejich následnou vizualizaci. Vzniklé gramatiky, a pomocí nich vytvořené 3D modely stromů a keřů, jsou následně porovnávány. Kromě rozdílů mezi gramatikami jsou také srovnány vzniklé modely s reálnými dřevinami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on familiarization with Lindenmayer systems (L-systems) and their subsequent use for modeling trees.The practical part of this thesis is to develop grammars for selected groups of trees. For rulemaking was necessary to determine the possibilities of L-system and find a suitable tool for creating grammars and their subsequent visualizations. The resulting grammar, and 3D models of trees and shrubs created by these grammars are then compared. In addition to differences between the grammars also resulting models are compared with real trees.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A10B0601P_Koubkova.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0601Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce295,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0601Pposudek.pdfPosudek oponenta práce348,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0601Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce208,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.