Název: Implementace metody Tournament Coding pro kompresi celočíselných posloupností
Další názvy: Implementation of the Tournament Coding method for compression of integer sequences
Autoři: Štengl, Václav
Vedoucí práce/školitel: Váša, Libor
Oponent: Rus, Jan
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8700
Klíčová slova: komprese;tournament;kódování
Klíčová slova v dalším jazyce: compression;tournament;coding
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je implementace nestatistické kompresní metody pro kódování číselných posloupností. V teoretické části je Tournament kódování důkladně popsáno a analyzováno. Praktická část je zaměřena na efektivní implementaci metody. Jedním z požadavků na metodu je schopnost zakódovat posloupnosti řádu 10^8 prvků. Implementace je navržena s ohledem na minimální paměťovou náročnost. Metoda byla porovnána s běžně používanými kompresními metodami. Pro srovnání bylo zvoleno Huffmanovo, aritmetické a Fibonacciho kódování. Metody byly testovány na posloupnostech s normálním, exponenciálním, rovnoměrným a Laplaceovým rozdělením.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this bachelor thesis is the implementation of the non-statical coding technique for compression of integer sequences. In the theoretical part of this thesis Tournament coding is thoroughly described and investigated. The practical part is focused on efficient implementation of this method. One of requirements for the method is the ability of sequence coding up to the 10^8 of elements. The implementation is proposed regard to minimal memory demand. The method has been compared to commonly used compression methods. Huffman, arithmetic and Fibonacci coding have been chosen for the comparison. Sequences with uniform, exponential, Laplace and normal distribution have been used for testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_Stengl_Vaclav.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0693Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce105,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0693Pposudek.pdfPosudek oponenta práce143,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0693Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce212,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8700

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.