Název: Genderová dimenze zkušenosti nezaměstnanosti
Další názvy: The gender dimension of unemployment experience
Autoři: Košťálová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8886
Klíčová slova: gender;nezaměstnanost;důsledky nezaměstnanosti;zkušenost s nezaměstnaností
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;unemployment;consequences of unemployment;experienced unemployment
Abstrakt: Práce se zaměřuje na samotnou zkušenost s nezaměstnaností. Zkoumá, zda je tato zkušenost rozdílná pro muže a ženy. V první části se práce zaměřuje na dosavadní poznání tématu a v další části na popis a analýzu vlastního výzkumu provedeného v Mostě. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů byly zjištěny rozdíly mezi muži a ženami hlavně v oblasti osobních vztahů a pocitů nezaměstnaných.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the actual experience of unemployment. It examines whether this experience is different for men and women. The first part focuses on the current knowledge of the subject and in other parts of the description and analysis of custom research conducted in Most. Using semi-structured interviews differences were found between men and women, especially in the area of personal relationships and feelings unemployed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSS) / Theses (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martina Kostalova - diplomova prace.pdfPlný text práce689,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostalova-DP vedouci.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kostalova_OP.pdfPosudek oponenta práce117,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostalova.JPGPrůběh obhajoby práce162,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8886

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.