Název: Sociální dynamika a gender v procesu suburbanizace
Další názvy: Social dynamics and gender in the process of suburbanisation
Autoři: Šteflová, Julie
Vedoucí práce/školitel: Růžička, Michal
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8893
Klíčová slova: suburbanizace;věk;gender;časoprostor;dopravní dostupnost;mobilita;rozpad rodiny
Klíčová slova v dalším jazyce: suburbanization;age;gender;space-time;traffic accessibility;mobility;family disruption
Abstrakt: Výzkum se zaměřuje na zkušenosti suburbanitů se životem v satelitním městě. Cílem výzkumu je porovnat zkušenosti suburbanitů z hlediska genderu, časoprostoru a interpersonálních vztahů. Výzkum byl proveden se skupinou žen, žijících v satelitním městě (zaměstnaných a řen v domácnosti) s cílem porovnat jejich zkušenosti. Další zkoumanou skupinou byli mladí lidé a senioři s cílem odhalit omezení, které jim život v satelitním městě přináší. Poslední skupinou jsou osoby, které se po přestěhování do satelitního města rozvedly. Tato skupina byla zvolena pro výzkum s cílem zjistit, zda existuje spojitost mezi přestěhováním do satelitního města a rozpadem rodiny. Výzkum je kvalitativní a založený na metodě polostrukturovaného rozhovoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Research focuses on experience of suburbanites with the live in suburbia. The aim of this research is to compare experiences of suburbanites from the standpoint of gender, space-time relations and interpersonal relations. The research was conducted with a group of women living in suburbia (employed and housewives) to compare their experiences. Other group of respondents was a group of young people and old people to reveal the limitations which are connected with the life in suburbia. The last group of respondents was a group of people who got divorced after they moved in the suburbia. This group was chosen for this research to find out, whether there exists connection between moving in the suburbia and disruption of family. The research is qualitative and based on the method of semi-structured interview.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Steflova_2013.pdfPlný text práce876,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Steflova-vedouci.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Steflova_diplomka_posudek oponenta.docPosudek oponenta práce38 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Steflova.JPGPrůběh obhajoby práce182 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8893

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.