Název: Pojem družstva
Další názvy: Concept of cooperative
Autoři: Pluhař, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Ptáček, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8903
Klíčová slova: družstvo;vznik;členství;zánik;společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperative;constitution;membership;termination;company
Abstrakt: Tato práce si bere za své vymezit pojem družstva, a jeho základní aspekty vzhledem k jeho činnosti a organizaci a to od samého počátku vzniku až po zrušení, přiblížit základní principy a fungování družstva, jeho konstituci, řešení některých teoretických problémů družstva a shrnout postavení družstva v kontextu obchodních společností před účinností nových kodexů. Prvních 5 kapitol se věnuje družstvu jako takovému, 4 jsou krátkým exkurzem do společností. Závěr je věnován shrnutí a seznamu pramenů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work takes for his team to define the term, and its basic aspects of its activities and organization and from the very beginning of it until after the cancellation, in the basic principles and the functioning of cooperatives, its Constitution, solutions to some theoretical problems of the cooperative and to summarize the status of cooperatives in the context of commercial companies before the effect of the new codes. The first 5 chapters devoted to the team as such, 4 are short exkurz to the company. The conclusion is dedicated to a summary and list of sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jan Pluhar.pdfPlný text práce741,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pluhar-1.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pluhar-2.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pluhar Jan.pdfPrůběh obhajoby práce323,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.