Title: Zhodnocení environmentálních rizik v oblasti Plzeň - Božkov a Plzeň - Koterov a následná didaktická transformace
Other Titles: Assessment of natural hazards in the surroundings of Plzeň- Božkov and Plzeň- Koterov and their didactical transformation
Authors: Pluháčková, Markéta
Advisor: Mentlík, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8966
Keywords: environmentální rizika;přírodní hazardy;technologické hazardy;povodně;svahové pohyby;sucho;odkaliště;didaktická transformace;projekt pro studenty gymnázií;Rámcový vzdělávací program
Keywords in different language: environmental hazards;natural hazards;technological hazards;floods;mass movements;drought;settlement tank;didactic transformation;project for grammar school students;Framework educational programme
Abstract: Diplomová práce se zabývá environmentálními hazardy v oblasti Plzeň-Božkov a Plzeň-Koterov. V rámci práce byly vytipovány čtyři hazardy, které se v zájmovém území mohou vyskytnout. Jedná se o povodně, svahové pohyby, sucho a znečištění podzemních vod z odkaliště popílku. Jednotlivé hazardy byly podrobněji rozebrány a byl proveden návrh na zařazení těchto hazardů do výuky na gymnáziích. V rámci analýzy povodní a svahových pohybů byly provedeny jednoduché modely v prostředí ArcGIS, které vymezují území ohrožené těmito hazardy. V další části práce bylo zkoumáno zařazení tematiky environmentálních hazardů v rámci současných kurikulárních dokumentů. Poslední část práce obsahuje návrh projektu, který má za úkol seznámit studenty gymnázií s průběhem nejvýraznějšího hazardu v zájmovém území, kterým jsou povodně. Projekt byl na zkoušku dvakrát realizován. Popis realizací je uveden v závěru práce.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of environmental hazards in the surrounding of south-eastern part of Plzeň (Plzeň- Božkov and Plzeň- Koterov). There were four hazards chosen, which could occur in the defined area. These are floods, mass movements, drought and pollution of groundwater from a settlement tank. The thesis analyzes the potential threats of these hazards in the area. The analyses of floods and mass movements were accomplished in ArcGIS software. Simple ArcGIS models define the endangered area. Another important part of this thesis is the didactical transformation of the topic of environmental hazards for the grammar school students. For that reason the application of the simple models were described for teaching. The most dominant hazard in the area, floods, was chosen for creation of project for the grammar school students. The aim of the project is to demonstrate the course of floods. The project was realised twice tentatively. Description of the realization is to found in last part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pluhackova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
PLUHACKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce620,36 kBAdobe PDFView/Open
PLUHACKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce576,15 kBAdobe PDFView/Open
pluhackova p.pdfPrůběh obhajoby práce169,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.