Název: Zhodnocení environmentálních rizik v oblasti Plzeň - Božkov a Plzeň - Koterov a následná didaktická transformace
Další názvy: Assessment of natural hazards in the surroundings of Plzeň- Božkov and Plzeň- Koterov and their didactical transformation
Autoři: Pluháčková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8966
Klíčová slova: environmentální rizika;přírodní hazardy;technologické hazardy;povodně;svahové pohyby;sucho;odkaliště;didaktická transformace;projekt pro studenty gymnázií;Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental hazards;natural hazards;technological hazards;floods;mass movements;drought;settlement tank;didactic transformation;project for grammar school students;Framework educational programme
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá environmentálními hazardy v oblasti Plzeň-Božkov a Plzeň-Koterov. V rámci práce byly vytipovány čtyři hazardy, které se v zájmovém území mohou vyskytnout. Jedná se o povodně, svahové pohyby, sucho a znečištění podzemních vod z odkaliště popílku. Jednotlivé hazardy byly podrobněji rozebrány a byl proveden návrh na zařazení těchto hazardů do výuky na gymnáziích. V rámci analýzy povodní a svahových pohybů byly provedeny jednoduché modely v prostředí ArcGIS, které vymezují území ohrožené těmito hazardy. V další části práce bylo zkoumáno zařazení tematiky environmentálních hazardů v rámci současných kurikulárních dokumentů. Poslední část práce obsahuje návrh projektu, který má za úkol seznámit studenty gymnázií s průběhem nejvýraznějšího hazardu v zájmovém území, kterým jsou povodně. Projekt byl na zkoušku dvakrát realizován. Popis realizací je uveden v závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of environmental hazards in the surrounding of south-eastern part of Plzeň (Plzeň- Božkov and Plzeň- Koterov). There were four hazards chosen, which could occur in the defined area. These are floods, mass movements, drought and pollution of groundwater from a settlement tank. The thesis analyzes the potential threats of these hazards in the area. The analyses of floods and mass movements were accomplished in ArcGIS software. Simple ArcGIS models define the endangered area. Another important part of this thesis is the didactical transformation of the topic of environmental hazards for the grammar school students. For that reason the application of the simple models were described for teaching. The most dominant hazard in the area, floods, was chosen for creation of project for the grammar school students. The aim of the project is to demonstrate the course of floods. The project was realised twice tentatively. Description of the realization is to found in last part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pluhackova.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLUHACKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce620,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PLUHACKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce576,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pluhackova p.pdfPrůběh obhajoby práce169,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8966

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.