Název: Srovnání geografického vzdělávání v Česku a v Sasku se zaměřením na výuku regionální geografie České republiky a Saska
Další názvy: Comparison of geographic education in the Czech Republic and Saxony, with a focus on teaching regional geography of the Czech Republic and Saxony
Autoři: Kostová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8969
Klíčová slova: vzdělávací soustava;kurikulum;Rámcový vzdělávací program;geografické vzdělávání;zeměpis;výuka regionální geografie České republiky;výuka regionální geografie Saska
Klíčová slova v dalším jazyce: education system;curriculum;Framework educational programme;geographical education;geography;teaching regional geography of Czech republic;teaching regional geography of Saxony
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá srovnáním geografického vzdělávání v České republice a ve Svobodném státu Sasko, konkrétně se zaměřuje na výuku regionální geografie obou zkoumaných zemí. Nejprve byla provedena analýza a následná komparace vzdělávacích soustav v České republice i v Sasku. V dalším kroku byly podrobně zkoumány kurikulární dokumenty obou sledovaných zemí, a to jak na státní, tak na školní úrovni. Pro analýzu školních vzdělávacích programů byly vybrány čtyři základní školy v Plzeňském kraji a stejný počet škol odpovídajícího stupně vzdělání v Sasku. Jednotlivé kurikulární dokumenty obou zemí byly podrobeny vzájemné komparaci. V závěru práce bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo určeno učitelům zeměpisu na těchto školách. Mezi oběma vzdělávacími systémy i kurikulárními dokumenty České republiky a Svobodného státu Sasku byly nalezeny výrazné rozdíly.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis compares geographical education in the Czech republic and Saxony, specifically focuses on teaching regional geography of both countries. Education systems of the Czech republic and Saxony were analyzed and subsequently compared. Then there are extensively examined curriculum documents of both countries at state and school level. For analysis school education programs were chosen four primary schools in Pilsen region and same amount of schools of appropriate level of education in Saxony. Each curriculum documents from both countries were compared. In conclusion was made questionnaire survey which was designed for geography teachers on selected schools. Significant differences were found between both systems and curriculum documents of the Czech republic and Saxony.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Kostova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kostova v.pdfPosudek vedoucího práce471,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kostova o.pdfPosudek oponenta práce599,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kostova.pdfPrůběh obhajoby práce143,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8969

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.