Title: Srovnání geografického vzdělávání v Česku a v Sasku se zaměřením na výuku regionální geografie České republiky a Saska
Other Titles: Comparison of geographic education in the Czech Republic and Saxony, with a focus on teaching regional geography of the Czech Republic and Saxony
Authors: Kostová, Gabriela
Advisor: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8969
Keywords: vzdělávací soustava;kurikulum;Rámcový vzdělávací program;geografické vzdělávání;zeměpis;výuka regionální geografie České republiky;výuka regionální geografie Saska
Keywords in different language: education system;curriculum;Framework educational programme;geographical education;geography;teaching regional geography of Czech republic;teaching regional geography of Saxony
Abstract: Diplomová práce se zabývá srovnáním geografického vzdělávání v České republice a ve Svobodném státu Sasko, konkrétně se zaměřuje na výuku regionální geografie obou zkoumaných zemí. Nejprve byla provedena analýza a následná komparace vzdělávacích soustav v České republice i v Sasku. V dalším kroku byly podrobně zkoumány kurikulární dokumenty obou sledovaných zemí, a to jak na státní, tak na školní úrovni. Pro analýzu školních vzdělávacích programů byly vybrány čtyři základní školy v Plzeňském kraji a stejný počet škol odpovídajícího stupně vzdělání v Sasku. Jednotlivé kurikulární dokumenty obou zemí byly podrobeny vzájemné komparaci. V závěru práce bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo určeno učitelům zeměpisu na těchto školách. Mezi oběma vzdělávacími systémy i kurikulárními dokumenty České republiky a Svobodného státu Sasku byly nalezeny výrazné rozdíly.
Abstract in different language: This diploma thesis compares geographical education in the Czech republic and Saxony, specifically focuses on teaching regional geography of both countries. Education systems of the Czech republic and Saxony were analyzed and subsequently compared. Then there are extensively examined curriculum documents of both countries at state and school level. For analysis school education programs were chosen four primary schools in Pilsen region and same amount of schools of appropriate level of education in Saxony. Each curriculum documents from both countries were compared. In conclusion was made questionnaire survey which was designed for geography teachers on selected schools. Significant differences were found between both systems and curriculum documents of the Czech republic and Saxony.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kostova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
kostova v.pdfPosudek vedoucího práce471,21 kBAdobe PDFView/Open
kostova o.pdfPosudek oponenta práce599,31 kBAdobe PDFView/Open
kostova.pdfPrůběh obhajoby práce143,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.