Title: Zeměpisný kroužek pro žáky II. stupně ZŠ
Other Titles: Hobby group of Geography for pupils of the second stage at primary school
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Červený, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8972
Keywords: zeměpis;zájmový kroužek;tematický plán;aktivity a hry se zeměpisnou tematikou
Keywords in different language: geography;hobby circle;thematic plan;activities and games with geographical themes
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem ročního tematického plánu zeměpisného kroužku pro žáky druhého stupně základní školy. V metodické části jsou rozepsány organizační rámce této konkrétní zájmové činnosti, její prostorové, časové i sociální faktory. Stěžejní část práce je věnována návrhu a rozpracování jednotlivých aktivit, které lze v zájmovém kroužku uplatnit. Je zde detailně popsán průběh těchto dílčích činností včetně jejich výchovných a vzdělávacích cílů. Dílo by mělo sloužit jako podklad a inspirace pro ostatní učitele i nepedagogické pracovníky, kteří mají v plánu založit zeměpisný kroužek na své škole, či ho již provozují.
Abstract in different language: This master thesis deals with a design (project) of an annual thematic plan of a geographical study circle for pupils of the second stage at primary schools. Organizational frameworks of this particular leisure activity, its spatial, time and social factors are described in the methodical part. The crucial part of this thesis is focused on a design and elaboration of single activities, which can be used for the hobby group. The course of these partial activities including their educational and instructional goals is described in detail here. The thesis is supposed to serve as a source and inspiration for other teachers and non-pedagogical workers, who are thinking about founding a geographical hobby group at their school or who already run it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA KATKA CERNA.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
cerna v.pdfPosudek vedoucího práce763,48 kBAdobe PDFView/Open
cerna o.pdfPosudek oponenta práce632,29 kBAdobe PDFView/Open
cerna.pdfPrůběh obhajoby práce140,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.