Název: Zeměpisný kroužek pro žáky II. stupně ZŠ
Další názvy: Hobby group of Geography for pupils of the second stage at primary school
Autoři: Černá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Červený, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8972
Klíčová slova: zeměpis;zájmový kroužek;tematický plán;aktivity a hry se zeměpisnou tematikou
Klíčová slova v dalším jazyce: geography;hobby circle;thematic plan;activities and games with geographical themes
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem ročního tematického plánu zeměpisného kroužku pro žáky druhého stupně základní školy. V metodické části jsou rozepsány organizační rámce této konkrétní zájmové činnosti, její prostorové, časové i sociální faktory. Stěžejní část práce je věnována návrhu a rozpracování jednotlivých aktivit, které lze v zájmovém kroužku uplatnit. Je zde detailně popsán průběh těchto dílčích činností včetně jejich výchovných a vzdělávacích cílů. Dílo by mělo sloužit jako podklad a inspirace pro ostatní učitele i nepedagogické pracovníky, kteří mají v plánu založit zeměpisný kroužek na své škole, či ho již provozují.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with a design (project) of an annual thematic plan of a geographical study circle for pupils of the second stage at primary schools. Organizational frameworks of this particular leisure activity, its spatial, time and social factors are described in the methodical part. The crucial part of this thesis is focused on a design and elaboration of single activities, which can be used for the hobby group. The course of these partial activities including their educational and instructional goals is described in detail here. The thesis is supposed to serve as a source and inspiration for other teachers and non-pedagogical workers, who are thinking about founding a geographical hobby group at their school or who already run it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA KATKA CERNA.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cerna v.pdfPosudek vedoucího práce763,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cerna o.pdfPosudek oponenta práce632,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cerna.pdfPrůběh obhajoby práce140,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8972

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.