Název: Psychologické aspekty hematoonkologicky nemocných
Další názvy: Psychological Aspects of the Haematoonkological Patients
Autoři: Bursíková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8975
Klíčová slova: biopsychosociální rovnováha;hematologie;holistický přístup;onkologie;psychologické aspekty;psychosociální faktory;prožívání a zvládání nemoci;transplantace kostní dřeně
Klíčová slova v dalším jazyce: biopsychsocial balance;hematology;holistic approach;oncology;psychological aspects;psychosocial factors;experiencing and coping with disease;bone marrow transplantation
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje psychologickým aspektům hematoonkologicky nemocných. Teoretická část obsahuje anatomicko-fyziologický úvod a je zaměřena nejen na projevy a léčbu základních hematologických malignit, ale i na psychosociální aspekty a problémy hematoonkologicky nemocných. Podstatou empirické části je analýza a interpretace výsledků kvalitativního výzkumu. Výzkum sleduje faktory ovlivňující prožívání nemoci, mapuje problémy hematoonkologicky nemocných a zjišťuje zdroje psychické podpory nemocných. Probíhá ve dvou časových rovinách: před a po transplantaco krvetvorných buněk a porovnává rozdíly psychické zátěže u nemocných v těchto obdobích. Výzkum potvrzuje nutnost zohlednění psychosociálních faktorů a význam holistického přístupu k nemocným.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dealts with psychological aspests of haematooncological patiets. Theoretical part consists of anatomical and physiological introduction and it is focused not only on the symptoms and treatment of basic haematological malignancies, but also on psychological aspects and problems in this patiets. The essence of the empirical part is the analysis and interpretation of the results of the qualitative research. Rasearch monitors factors that have impact on illness experierence, describes problems of haematooncologicaly ill people and tries to identify sources of patients´mental support. It takes place in two timelines - befor and after bone marow transplantation and compares the differences in patiets´mental stress in those periods. The research confirmed the need for taking into account psychosocial factors and importance of a holistic approach to patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Psychologicke aspekty hematoonkologicky nemocnych - Bursikova.pdfPlný text práce744,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bursikova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce80,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bursikova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce177,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bursikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.