Title: Psychologické aspekty hematoonkologicky nemocných
Other Titles: Psychological Aspects of the Haematoonkological Patients
Authors: Bursíková, Jaroslava
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8975
Keywords: biopsychosociální rovnováha;hematologie;holistický přístup;onkologie;psychologické aspekty;psychosociální faktory;prožívání a zvládání nemoci;transplantace kostní dřeně
Keywords in different language: biopsychsocial balance;hematology;holistic approach;oncology;psychological aspects;psychosocial factors;experiencing and coping with disease;bone marrow transplantation
Abstract: Diplomová práce se věnuje psychologickým aspektům hematoonkologicky nemocných. Teoretická část obsahuje anatomicko-fyziologický úvod a je zaměřena nejen na projevy a léčbu základních hematologických malignit, ale i na psychosociální aspekty a problémy hematoonkologicky nemocných. Podstatou empirické části je analýza a interpretace výsledků kvalitativního výzkumu. Výzkum sleduje faktory ovlivňující prožívání nemoci, mapuje problémy hematoonkologicky nemocných a zjišťuje zdroje psychické podpory nemocných. Probíhá ve dvou časových rovinách: před a po transplantaco krvetvorných buněk a porovnává rozdíly psychické zátěže u nemocných v těchto obdobích. Výzkum potvrzuje nutnost zohlednění psychosociálních faktorů a význam holistického přístupu k nemocným.
Abstract in different language: This thesis dealts with psychological aspests of haematooncological patiets. Theoretical part consists of anatomical and physiological introduction and it is focused not only on the symptoms and treatment of basic haematological malignancies, but also on psychological aspects and problems in this patiets. The essence of the empirical part is the analysis and interpretation of the results of the qualitative research. Rasearch monitors factors that have impact on illness experierence, describes problems of haematooncologicaly ill people and tries to identify sources of patients´mental support. It takes place in two timelines - befor and after bone marow transplantation and compares the differences in patiets´mental stress in those periods. The research confirmed the need for taking into account psychosocial factors and importance of a holistic approach to patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Psychologicke aspekty hematoonkologicky nemocnych - Bursikova.pdfPlný text práce744,55 kBAdobe PDFView/Open
Bursikova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce80,57 kBAdobe PDFView/Open
Bursikova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce177,95 kBAdobe PDFView/Open
Bursikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.