Název: Management ošetřovatelské péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněním
Další názvy: Management of nursing care for patients with craniocerebral injury
Autoři: Maliariková, Katarína
Vedoucí práce/školitel: Berková, Věra
Oponent: Pfefferová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8980
Klíčová slova: kraniocerebrální poranění;management ošetřovatelské péče;neurochirurgie;pacient;specifika ošetřovatelské péče
Klíčová slova v dalším jazyce: craniocerebral trauma;management of nursing care;Neurosurgery;patient;specific of the nursing care
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá managementem ošetřovatelské péče o pacienty s kraniocerbrálním poraněním. Je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje informace týkající se ošetřovatelského managementu podílejícího se na ošetřovatelské péči, ale také samotným kraniocerebrálním traumatem. Jedná se zejména o druhy poranění, diagnostiku, léčbu, možné komplikace, ošetřovatelskou péči a neurorehabilitaci. Je zde i zmínka o dekompresivní kraniotomii, která je hodně specifická. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením prováděném na pracovištích, kde zdravotnický personál přichází do styku s pacienty s poraněním mozku. Cílem práce bylo zjistit, zdali mají sestry dostatečné znalosti týkající se specifik ošetřovatelské péče a umí včas rozpoznat možné komplikace, které mohou nastat v průběhu hospitalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the management of nursing care for patients with a craniocerebral injury. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains information regarding the nursing management involved in nursing care, but also specifically for craniocerebral trauma. In particular, it is about the types of injury, diagnosis, treatment, possible complications, nursing care and neurorehabilitation. There is also mentioned the decompressive craniotomy, which is very specific. The practical part consists of a research survey conducted in workplaces where medical personnel were coming into contact with patients with brain injuries. The aim of the study was to determine whether nurses have sufficient knowledge concerning the specifics of nursing care and if they are able to detect possible complications that may arise during hospitalisation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - KC PORANENI.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maliarikova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce89,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maliarikova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce67,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maliarikova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce413,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.