Title: Kvalita asistenční služby v Klatovech z pohledu poskytovatelů a uživatelů
Other Titles: Quality of assistance in Klatovy from the perspective of the providers and the users
Authors: Klečková, Kristýna
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9012
Keywords: norma;normalita;zdravotní postižení;sociální znevýhodnění;integrace;osobní asistence
Keywords in different language: norm;normality;disability;social disadvantage;integration;personal assistance
Abstract: Tato práce je zaměřená na Osobní asistenci v Klatovech. Cílem je zjištění úrovně této terénní služby z pohledu klientů, osobních asistentů a poskytovatele. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů převážně ze speciální pedagogiky, které umožňují pochopení a návaznost praktické části. Praktická část je tvořena metodologií výzkumu a výzkumem samotným. Je využito kvantitativní metody prostřednictvím dotazníku a metody kvalitativní v podobě rozhovoru. Dále je praktická část doplněna o 4 kazuistiky. Pomocí použitých metod jsou zodpovězeny otázky kladené v úvodu, které směřují ke zjištění spokojenosti se službou.
Abstract in different language: This work is focused on Personal assistance in Klatovy. The goal is to find out about the quality of the terrain service from the point of view of clients, personal assistants, and the provider. The theoretical part is concerned with setting basic terms especially from special pedagogy, which help better understanding of the practical part, that follows. The practical part consists of methodology of the research itself .A quantitative method is used in a questionnaire and a qualitative method in an interview. Four case histories are also included in the practical part. With the help of these used methods, the questions stated at the beginning of the work, whose aim is to find out contentment with the service, are answered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleckova P10B0222P - BP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Kleckova VP.pdfPosudek vedoucího práce18,85 kBAdobe PDFView/Open
Kleckova OP.pdfPosudek oponenta práce48,7 kBAdobe PDFView/Open
Kleckova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.