Název: Kvalita asistenční služby v Klatovech z pohledu poskytovatelů a uživatelů
Další názvy: Quality of assistance in Klatovy from the perspective of the providers and the users
Autoři: Klečková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9012
Klíčová slova: norma;normalita;zdravotní postižení;sociální znevýhodnění;integrace;osobní asistence
Klíčová slova v dalším jazyce: norm;normality;disability;social disadvantage;integration;personal assistance
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na Osobní asistenci v Klatovech. Cílem je zjištění úrovně této terénní služby z pohledu klientů, osobních asistentů a poskytovatele. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů převážně ze speciální pedagogiky, které umožňují pochopení a návaznost praktické části. Praktická část je tvořena metodologií výzkumu a výzkumem samotným. Je využito kvantitativní metody prostřednictvím dotazníku a metody kvalitativní v podobě rozhovoru. Dále je praktická část doplněna o 4 kazuistiky. Pomocí použitých metod jsou zodpovězeny otázky kladené v úvodu, které směřují ke zjištění spokojenosti se službou.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on Personal assistance in Klatovy. The goal is to find out about the quality of the terrain service from the point of view of clients, personal assistants, and the provider. The theoretical part is concerned with setting basic terms especially from special pedagogy, which help better understanding of the practical part, that follows. The practical part consists of methodology of the research itself .A quantitative method is used in a questionnaire and a qualitative method in an interview. Four case histories are also included in the practical part. With the help of these used methods, the questions stated at the beginning of the work, whose aim is to find out contentment with the service, are answered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kleckova P10B0222P - BP.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleckova VP.pdfPosudek vedoucího práce18,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleckova OP.pdfPosudek oponenta práce48,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kleckova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.