Title: Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze
Other Titles: The Pros and Cons of nursery schools in Prague
Authors: Zozuláková, Lenka
Advisor: Podpera, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9016
Keywords: anglická mateřská škola;bilingvismus;školka v Praze;výuka jazyků
Keywords in different language: english preschool;bilingualism;preschool in Prague;language teaching
Abstract: Bakalářská práce Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze se věnuje objasnění významu anglických mateřských škol a poukazu je na možná úskalí toho typu škol. Z pohledu ředitelek a rodičů se zkoumají možné klady a zápory toho typu zařízení, porovnávají se základní dokumenty českých a anglických mateřských škol. V teoretické části se obecněji zaměřím na vymezení anglických mateřských škol, jejich spojitostí s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále se zastavím u jednotlivých možných kladů a záporů, které mohou tuto oblast ovlivňovat. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení dotazníků pro rodiče, které mají děti v pražských anglických mateřských školách a ředitelek jednotlivých anglických školek.
Abstract in different language: Thesis "The Pros and Cons of nursery schools in Prague" is devoted to clarify the meaning of nursery schools and voucher is the possible pitfalls of this type of school. From the perspective of directors and parents to explore the possible pros and cons of this type of equipment, compared with the basic documents of the Czech and nursery schools. The theoretical part will focus on the more general definition of nursery schools, their association with the Framework Curriculum for Preschool Education. Furthermore, stop at each possible pros and cons that can affect this area. The practical part is focused on the evaluation questionnaire for parents who have children in Prague nursery schools and directors of nursery schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klady_a_zapory_anglickych_materskych_skol_v_Praze.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Zozulakova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,62 kBAdobe PDFView/Open
Zozulakova OP.pdfPosudek oponenta práce40,66 kBAdobe PDFView/Open
Zozulakova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.