Title: Problematika šikany učňovské mládeže na Hotelové škole v Mariánských Lázních
Other Titles: Problems of bullying among apprentice school's students at the Hotel School in Mariánské Lázně
Authors: Becková, Markéta
Advisor: Kocurová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9021
Keywords: šikana;prevence šikany;agrese;agresor;oběť;kyberšikana
Keywords in different language: bullying;prevention of bullying;aggress;aggressor;victim;cyberbullying
Abstract: V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku šikany z hlediska teoretického a především praktického. V teoretické části vysvětluji jednotlivé pojmy, příčiny, projevy a formy šikany. Následně specifikuji charakteristiku účastníků šikany, možnosti jejího řešení a prevence. Tato část je zpracována s oporou o odborné zdroje. V praktické části zpracovávám dvě dotazníková šetření a rozhovor s metodičkou primární prevence, ve kterém se zaměřuji na zjištění případné šikany a její charakteristiky u žáků Hotelové školy v Mariánských Lázních, kde pracuji jako učitelka odborného výcviku. Dle vyhodnocení výzkumného šetření, jsem došla k závěru, že výskyt šikany na zkoumané škole je velmi ojedinělý a to nejspíše z důvodu týdenního cyklického střídání školní výuky a praxe, kdy žáci mají velmi omezený prostor k rozvoji tohoto sociálně - patologického chování. Z výsledků výzkumu je též zřejmé, že na škole jsou prováděna dostatečná preventivní opatření proti šikaně.
Abstract in different language: This bachelor´s work focuses on the problems of bullying from the theoretical and practical points of view. The theoretical part explains individual terms, causes, characteristics and forms of bullying. Further, the characteristic of people involved in bullying is specified and possible solutions and prevention are dealt as well. The practical part includes an evaluation of two surveys based on questionnaires and an interview with a Methodist of primary prevention in which I focus on the revealing of possible bullying and its characteristics among the students of the Hotel School in Mariánské Lázně where I work as a vocational training teacher. According to the results of the surveys, I have come to a conclusion that the occurrence of bullying in the school is very exceptional, probably due to the weekly periodical change of school education and work training as the students have a very limited space to develop this socio-pathologic behaviour. Regarding the results of the investigation, it is obvious that sufficient preventive precautions against bullying are pursued.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Beckova M. na portal.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
beckova VP.pdfPosudek vedoucího práce31,31 kBAdobe PDFView/Open
beckova OP.pdfPosudek oponenta práce41,68 kBAdobe PDFView/Open
beckova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.