Název: Rekvalifikace jako nástroj řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v okrese Rokycany
Další názvy: Retraining as a solution for long term unemployment in the Rokycany district
Autoři: Šimanová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Dubec, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9023
Klíčová slova: nezaměstnanost;zaměstnanost;důsledky nezaměstnanosti;sociální dopady;trh práce;úřad práce;vzdělávání;vzdělávání dospělých;rekvalifikace
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;employment;consequences of unemployment;social impacts;labour market;employment department;education;adult education;retraining
Abstrakt: Tématem předkládané bakalářské práce je rekvalifikace jako nástroj řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v okrese Rokycany. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo přiblížit možnosti rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané v návaznosti na úřady práce v okrese Rokycany. Klíčovou otázkou práce byl pohled na rekvalifikace a to jak z hlediska vnímání ze strany člověka bez práce, tak i z pohledu středisek poskytujících rekvalifikaci a z pohledu potencionálních zaměstnavatelů. Bakalářská práce je rozdělena na části teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se práce zabývá nezaměstnaností a jejími důsledky a dopady na člověka bez práce. Dále popisuje možnosti, jaké poskytuje stát nezaměstnaným na úřadech práce ve formě rekvalifikací. Část práce je věnována analýze vývoje a nabídky rekvalifikací v letech 2009-2012. Výzkumná část bakalářské práce pracuje již s konkrétními daty a zjištěnými údaji. Je zde proveden rozbor informací, které vyplynuly z dotazníkového šetření mezi uchazeči, zaměstnavateli a středisky i z individuálních rozhovorů a besed. Výzkumná část práce pomocí dotazníkového šetření a metody rozhovorů naplňuje klíčovou otázku práce. Vazba propojení nezaměstnanosti a vzdělávání je zde prozkoumána a vyhodnocena ze všech požadovaných úhlů pohledu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the presented thesis is the retraining of the long term unemployed in the Rokycany district as a solution. The main goal of the thesis is to present the retraining opportunities for the long term unemployed with regards to the Jobcentres in the Rokycany district. The key issue of the thesis is retraining from the points of view of both jobless people and the retraining centres, as well as potential employers. The thesis is divided into two parts ? theoretical and research. The theoretical part is focussed on unemployment (in general) and its effects and impacts on jobless people. It further describes opportunities provided to the unemployed by the state at Jobcentres in the form of retraining. Part of the thesis analyzes the development and offers of retraining during the period 2009-2012. The research section deals with specific and collected data. It focusses on the analysis of information resulting from a questionnaire survey of the unemployed, employers and retraining centres and on individual discussions and debates. The research section of the thesis, built around the questionnaire survey and the methods of the interviews, forms the key element of the thesis. The link between unemployment and education is analysed and evaluated from all requested angles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Simanova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simanova VP.pdfPosudek vedoucího práce45,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simanova OP.pdfPosudek oponenta práce50,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simanova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.