Název: Ichtyofauna horního a středního toku Lužnice: dynamika, ohrožení a management
Další názvy: Ichthyocenosis of both upper and middle part of the Lužnice river: dynamics of fish populations, threats and management
Autoři: Kovaříková, Irena
Vedoucí práce/školitel: Vlach, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9140
Klíčová slova: Lužnice;Dráchovské tůně;ichtyofauna;délková struktura;abundance;box plot
Klíčová slova v dalším jazyce: The river Lužnice;Dráchov´s pools;ichthyofauna;length structure;abundance;box plot
Abstrakt: V létě 2012 byl proveden ichtyologický průzkum dolního a středního toku Lužnice. Cílem práce bylo zjistit druhy ryb, které se vyskytují v jednotlivých profilech řeky Lužnice, současný stav populací ryb, délkovou strukturu, biocenotické charakteristiky (dominance, frekvence) ryb ve zkoumaném toku, a následné porovnání rozdílů v délkových strukturách ryb v dolním a středním toku. Ichtyofauna byla zkoumána ve vybraných úsecích kvantitativně pomocí dvouprůchodového elektrolovu. K průzkumu byl použit benzinový agregát (typ ZB6) vyrábějící usměrněný pulzní proud a bateriový agregát LENA (firma Bednář, Olomouc). Všechny ulovené ryby byly podle druhů spočítány, změřeny a puštěny zpět do vody. Na základě těchto informací byla vytvořena data zahrnující počet jedinců a abundance jednotlivých profilů.
Abstrakt v dalším jazyce: In the summer 2012, was performed ichthyological research of the lower and the middle sections of the river Lužnice. The purpose was to identify fish species that occur in the individual profiles of the river Lužnice, the current condition of fish species, their lenght structure, biocenotic characteristics (dominance and frequency) of fish in the research flow, and compares the differences in lenght structures of fishes in the lower and the middle sections of the river Lužnice. Ichthyofauna was investigated in selected sections quantitatively using two pass electrofishing method. For the survey was used petrol aggregate (type ZB6) producing rectified pulsating current and also was used in the less accessible places battery aggreagate LENA (firm Bednář, Olomouc). All caught fishes were determined, calculated, measured and they were thrown back into the water. Based on this informations, the data was created as the number of individuals and abundance of individual profiles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Kovarikova Irena.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOVARIKOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce544,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KOVARIKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce480,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kovarikova p.pdfPrůběh obhajoby práce155,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.