Title: Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko
Other Titles: Arachnofauna Kozčínského pond at Pačejov, Klatovsko
Authors: Formanová, Ivana
Advisor: Hradská, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9142
Keywords: arachnofauna;dominance;areál;Kozčínský rybník;determinace;lokalita
Keywords in different language: arachnofauna;dominance;resort;Kozčínský pond;determination;location
Abstract: V průběhu roku 2010 a 2012 byl prováděn průzkum fauny pavouků Kozčínského rybníka. Byly při něm využity nejen základní entomologické sběrné metody, ale také méně častý sběr pomocí zemních pastí. Během výzkumu bylo získáno celkem 458 pavouků, z nichž bylo determinováno 261 dospělých jedinců. Juvenilní či subadultní stádia byla započítána pouze v případě, kdy byla možná jejich přesná identifikace. Pavouci byli zařazeni do 66 druhů a 18 čeledí. Tento výsledek je spíše průměrný a odpovídá araneofauně území silně narušeného činností člověka (Hradská 2013, ústní sdělení). I přesto zde však byly nalezeny následující druhy obývající původní stanoviště: Ceratinella major, Heliophanus flavipes, Trichopterna cito a Synageles venator. S výjimkou posledního se však jedná o pavouky preferující suchá stanoviště skalních stepí či vřešovišť. Jejich přítomnost však lze vysvětlit nedalekým xerotermním stanovištěm s porostem vřesu. Vzhledem k tomu, že zde dosud neprobíhal žádný arachnologický výzkum, získané údaje přispějí k doplnění poznatků o fauně pavouků v tomto faunistickém čtverci.
Abstract in different language: During 2010 and 2012 there was conducted spider fauna Kozčínského pond. There were used not only basic entomological collection methods, but also less frequent collection using pitfall traps. The research has obtained a total of 458 spiders, one of which was determined by 261 adults. Juvenile or subadult stages were included only in the case of possible accurate identification. Spiders were assigned to 66 species and 18 families. This result is rather aproximatel and corresponds araneofauna of the heavily disturbed area by human activities (Hradská 2013). In spite of the fact even here were found the following species inhabiting the original post: Ceratinella major, Heliophanus flavipes, Trichopterna cito a Synageles venator. The only exception of the last, however, these spiders prefer dry rocky steppe habitat or heathland. Their presence can be explained nearby xerotherm habitat with heather vegetation. Given that there has not been Arachnology research yet , obtained data contributes to the complete understanding of the fauna of spiders in this faunistic squares.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace I. Cikanova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
cikanova v.pdfPosudek vedoucího práce590,99 kBAdobe PDFView/Open
cikanova o.pdfPosudek oponenta práce803,56 kBAdobe PDFView/Open
cikanova.pdfPrůběh obhajoby práce161,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.