Title: Příspěvek k flóře a vegetaci Dobříva
Other Titles: Study of flora and vegetation of Dobřív
Authors: Koudelka, Tomáš
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9143
Keywords: abundance;invazní druh;lokalita;flóra;Dobřív;ohrožený druh
Keywords in different language: abundance;invasive species;locality;flora;Dobřív;protected species
Abstract: Bakalářská práce se zabývá studiem flóry a vegetace obce Dobřív. V této lokalitě byl proveden terénní průzkum ruderální flóry a invazních druhů rostlin. Na základě dat získaných z terénu byl vytvořen druhový soupis rostlin obce a pro invazní druhy rostlin byly vytvořeny mapy, které znázorňují lokalitu a početnost daných druhů. Obec Dobřív má rozlohu 5,58 km2. Na studovaném území bylo nalezeno 226 druhů rostlin. Z tohoto počtu bylo nalezeno 8 druhů invazních rostlin a 4 ohrožené druhy rostlin. U všech nalezených druhů rostlin byly uvedeny jejich abundance.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis focused on a study of flora and vegetation in the village Dobriv. The exploration of ruderal and invasive plant species was conducted in this lokality. A list of species for village was made based on the data obtained on site and for invasive species maps were created depicting location and amount of specific species. The area of village Dobriv is 5,58 km2. 226 plant species were found on the territory researched. Out of this amount, 8 invasive plant species and 4 protected plant species were found. Their abundances were introduced by all plant species.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
koudelka v.pdfPosudek vedoucího práce389,94 kBAdobe PDFView/Open
koudelka o.pdfPosudek oponenta práce647,85 kBAdobe PDFView/Open
koudelka.pdfPrůběh obhajoby práce155,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.