Title: Měřicí zařízení s rozhraním CAN
Other Titles: Measurement system with CAN interface
Authors: Beck, Tomáš
Advisor: Kosturik, Kamil
Aubrecht, Václav
Referee: Kubík, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9187
Keywords: sběrnice CAN;sběrnice LIN;USB rozhraní;terminace sběrnic;CAN High speed;CAN Low speed;měniče úrovně napětí
Keywords in different language: CAN bus;LIN bus;USB interface;bus termination;CAN High speed;CAN Low speed;voltage level shifters
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na oživení hardwarové části měřicího zařízení, které bylo předmětem diplomové práce Ing. Jakuba Hrdličky z roku 2012 s názvem ?Zařízení pro vysílání zpráv na sběrnici CAN?. S ohledem na množství závažných chyb znemožňující správnou funkci měřicí karty bylo přistoupeno ke zcela novému návrhu tohoto zařízení a vývoji testovacího firmware pro ověření jeho uvažovaných funkcionalit. Práce se věnuje popisu chyb na hardwaru Ing. J. Hrdličky, popisu nového návrhu a realizace zařízení a vývoji testovacího firmware. Výsledkem práce je nový funkční hardware s rozhraním CAN a LIN, jehož funkcí je převod 8mi kanálového digitálního vstupu na CAN a LIN zprávy s možností konfigurace parametrů těchto zpráv skrze rozhraní USB.
Abstract in different language: The master thesis focuses on the improvement of the measure device hardware part which was the subject of the master thesis of Ing. Jakub Hrdlička from 2012 with the title ?Devices for transmitting messages on the CAN bus?. Regarding the high number of errors which disable the proper function of the measuring card, a new design of this device and testing firmware development has been accepted to verify its functionalities. The thesis deals with the description of Ing. J. Hrdlička´s hardware errors, describes the new design of the device and its realization and the development of the testing firmware. The result of the thesis is a new functional hardware with the CAN and LIN interface to convert 8 channel digital input to CAN and LIN messages with the option of message parameters´ configuration through the USB interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Tomas Beck.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
053470_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,68 kBAdobe PDFView/Open
053470_oponent.pdfPosudek oponenta práce546,14 kBAdobe PDFView/Open
053470_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce141,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.